Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttä aukeaa ke 21.4.

Kenttä aukeaa ke 21.4.

18.4.2021

Hyvät Har­jat­tu­la Gol­fin osak­kaat, jäse­net ja yhteistyökumppanit,

Har­jat­tu­lan peli­kausi käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la kes­ki­viik­ko­na 21.4.2020. Turun alue jat­kaa koro­nan leviä­mis­vai­hees­sa, mut­ta tämä on meil­le kai­kil­le jo tut­tua ja olem­me “koro­na­gol­fia” yhden peli­kau­den har­joi­tel­leet. Joka tapauk­ses­sa kausi 2021 pääs­tään avaa­maan hyvin pie­nin muu­tok­sia ja rajoituksin.

Pelaaminen ja golfin harjoittelu koronatilanteessa

Tämän pos­tin liit­tee­seen ja Har­jat­tu­la Gol­fin verk­ko­si­vuil­le on koot­tu lyhyt ohje pelaa­mi­ses­ta edel­leen jat­ku­vis­sa poik­keus­o­lois­sa ken­täl­lä sekä har­joit­te­lus­ta Ran­gel­la. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti tilan­teen kehit­ty­mis­tä ja teem­me ohjei­siin päi­vi­tyk­siä tar­peen mukaan.

Peliaikojen varaus

Nex­Golf-ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä https://hgcc.nexgolf.fi ava­taan maa­nan­tai­na 19.4. klo 12.00. Pelioi­keu­del­la pelaa­vat HGCC:n osak­kaat ja jäse­net voi­vat vii­me vuo­den tapaan vah­vis­taa oman läh­tö­ai­kan­sa 60min ennen start­tia Nex­Golf-jär­jes­tel­män kautta.

Caddiemasterin toimisto

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee ma 19.4. alkaen klo 9–16. puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi. Nou­da­tam­me nor­maa­le­ja osakas‑, jäsen‑, ja vie­ras­pe­laa­jien por­ras­tet­tu­ja ajan­va­rausoi­keuk­sia ja ‑aiko­ja. Suo­sit­te­lem­me kort­ti- ja verk­ko­mak­su­ja kätei­sen rahan sijaan.

Jäsen- ja vastikemaksut sekä pelioikeuden nimeäminen

Kaik­kien kau­den 2021 mak­su­jen tulee olla mak­set­tui­na ennen ken­täl­le menoa. Myös pelioi­keu­den nimeä­mi­nen tulee olla teh­ty­nä. Pelioi­keu­den nimeä­mi­nen onnis­tuu hel­poi­ten Nex­Golf-jär­jes­tel­mäs­sä, kun pelioi­keus nime­tään itsel­le tai toi­sel­le HGCC:n jäse­nel­le (Oma Nex­Golf -> Osak­keet). Yri­tys- ja yhtei­sö­omis­ta­jat voi­vat käyt­tää nimeä­mi­seen verk­ko­si­vuil­tam­me löy­ty­vää loma­ket­ta https://harjattulagolf.fi/osakkaille/pelioikeus/ tai lähet­tää asias­ta säh­kö­pos­tia office@harjattula.fi tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Klubipalvelut ja puolimatkan kioski

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee maa­nan­tais­ta 19.4. läh­tien aluk­si klo 9.00–16.00. Klu­bi­ra­vin­to­la tar­jo­aa aluk­si ainoas­taan kah­vi­la­pal­ve­lut, kios­ki pal­ve­lee nor­maa­lis­ti heti kes­ki­viik­ko­na 21.4. eteen­päin. Kios­kin WC:t ovat sul­jet­tui­na, kun­nes vesi­lai­tos kyt­kee kesävesiliittymämme.

Materiaalit

Poik­keus­o­lois­ta joh­tuen emme jaa Licen­se to Play ‑kausi­tar­ro­ja. Tasoi­tus­kier­rok­set voi kir­ja­ta oma­toi­mi­ses­ti Nex­Gol­fiin tai Game­boo­kiin. Ran­gel­la pal­lo­ja saa ladat­ta­vil­la Solo-äly­kor­teil­la tai Cal­lock-jär­jes­tel­män kaut­ta mat­ka­pu­he­li­mel­la. Polet­te­ja tar­jol­la vain tois­si­jai­ses­ti. Nor­maa­le­ja tulos­kort­te­ja käy­täm­me alku­kau­des­ta ainoas­taan kilpiluissa.

Osakkaiden etukortti

Osak­kai­den Län­si- ja Lou­nais-ran­ni­kon etu­kort­ti vaih­tuu uuteen äly­pu­he­li­miin ladat­ta­vaan sovel­luk­seen. Tie­do­tam­me täs­tä osak­kai­ta erik­seen. Osa­ke­kent­tien väli­nen etuoh­jel­ma käyn­nis­tyy ma 3.5.2021 eteenpäin.

Olemme edelleen samassa veneessä

Toi­mia­lam­me on koro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta naut­ti­nut poik­keuk­sel­li­sen etuoi­keu­te­tus­ta ase­mas­ta har­ras­ta­mi­sen suh­teen. Ymmär­räm­me tämän var­mas­ti kaik­ki ja toi­mim­me sen mukai­ses­ti ja esi­mer­kil­li­ses­ti. Mal­til­li­suus, har­kit­se­vai­suus ja vas­tuul­li­suus ovat edel­leen valt­tia. Teh­dään jäl­leen yhdes­sä hie­no kau­den avaus ja golf­kausi 2021.

Tulet­han ken­täl­le vain ter­vee­nä ja kan­nat vas­tuusi epi­de­mian tal­tut­ta­mi­ses­sa. Kai­kil­le erin­omais­ta ja pian alka­vaa golfkautta!

Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club
Har­jat­tu­lan Klu­bi Ay