Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf siirtyy talvikauteen

Harjattula Golf siirtyy talvikauteen

8.11.2021

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Har­jat­tu­lan kent­tä ja Klu­bi ovat nyt sul­keu­tu­neet täl­tä kau­del­ta. Läm­min kii­tos teil­le kai­kil­le kulu­nees­ta golf­kau­des­ta sekä eri­tyis­kii­tos vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta koro­na­ti­lan­teen edel­leen jat­kues­sa. Tal­vi­kau­teen val­mis­ta­vat työt jat­ku­vat ken­täl­lä vie­lä pari viik­koa ja läh­tö­ti­lan­ne tule­vaan näyt­tää erin­omai­sel­ta. Jos tal­vi nou­dat­taa vii­me vuo­sien leu­toa lin­jaa, olem­me ken­täl­lä jäl­leen huh­ti­kuus­sa 2022. Ran­ge on tois­tai­sek­si auki, mut­ta har­joi­tus­vi­he­riöt eivät ole käy­tös­sä. Ran­ge-pal­lot itsekeruuna.

Vaik­ka kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set vai­kut­ti­vat edel­leen mm. yhteis­läh­tö­kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen, niin ken­täl­läm­me pelat­tiin huo­mat­ta­van pal­jon gol­fia. Peli­kier­rok­sia ker­tyi kaik­ki­aan 33.075 kpl. Koko­nais­kier­ros­mää­rä las­ki vii­me kau­des­ta n. 10 %, mut­ta olem­me edel­leen 40 % edel­lä koro­naa edel­tä­vää aikaa. Jäsen­mää­räm­me kas­vu jat­kui edel­leen ja on täl­lä het­kel­lä 1177 jäsen­mak­sun­sa mak­sa­nut­ta jäsen­tä. Täs­tä on muka­va jat­kaa golf­kau­teen 2022.

Seu­ran toi­min­nas­sa siir­rym­me nyt tal­vi­kau­teen ja sii­tä seu­raa­vas­sa tie­dot­teen­omai­ses­ti lisää:

Talviharjoittelumme siirtyy uusiin tiloihin

Seu­ram­me tal­vi­har­joit­te­lu­paik­ka vaih­tuu Turun Itä­har­jul­le juu­ri avat­tuun Vamos Itä­har­ju ‑sisä­lii­kun­ta­kes­kuk­seen. Voit tutus­tua paik­kaan tar­kem­min www.vamositaharju.fi Jäsen­tem­me veloi­tuk­set­to­mat Son­jan ja Lar­rin ohjaa­mat tee­ma­tun­nit sekä avoin oma­toi­mi­vuo­ro käyn­nis­ty­vät vuo­den tauon jäl­keen van­haan tapaan. Tal­vi­har­joit­te­lus­tart­ti tapah­tuu 29.11. alka­val­la vii­kol­la (viik­ko 48). Alus­ta­va viik­koai­ka­tau­lu on seuraava:

Tiis­tai­sin
klo 16–17 Seniorit
klo 18–19 Miehet

Lau­an­tai­sin
klo 10–12 Seu­ran omatoimivuoro

Sun­nun­tai­sin
klo 18–19 Naiset

Tal­vi­har­joit­te­lun alka­mi­ses­ta ja Nex­Gol­fin kaut­ta nii­hin omil­la tun­nuk­sil­la ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta, lähe­täm­me vie­lä eril­li­sen tiedotteen/ ohjeen. Junio­rei­den tal­vio­har­joit­te­lus­ta ja har­joi­tus­vuo­rois­ta tie­do­tam­me junio­ri- ja val­men­nus­toi­mi­kun­nan kaut­ta erikseen

Sähköpostiosoitteemme ovat muuttuneet

Säh­kö­pos­tio­soit­teem­me ovat muut­tu­neet muo­toon @harjattulagolf.fi Uudet osoit­teet ovat nyt käy­tös­sä ja pyy­däm­me käyt­tä­mään ainoas­taan nii­tä jat­kos­sa. https://harjattulagolf.fi/yhteystiedot/

Hyvää syk­syn­jat­koa ja mah­dol­li­sim­man lyhyt­tä tal­vi­kaut­ta toivottaen!

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club
Har­jat­tu­lan Klubi