Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ehdolla 2020 golfseuraksi

Ehdolla 2020 golfseuraksi

25.2.2021

Vuoden Golfseura 2020 ‑finalistit ovat selvillä!

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club on vii­den muun seu­ran jou­kos­sa finaa­lis­sa ehdol­la Vuo­den 2020 golf­seu­rak­si. Mui­ta ehdok­kai­ta ovat: Golf Pirk­ka­la, Pic­ka­la GolfClub, Kymen Golf, San­ta Claus Golf ja Kok­ko­lan Golf.
Vuo­den Golf­seu­ran valit­se­mi­nen on perin­tei­ses­ti ollut Golf­gaa­lan hui­pen­nus. Tänä vuon­na Golflii­ton hal­li­tus halusi nos­taa fina­lis­teik­si kol­men sijaan kaik­ki aluei­den par­haat, jois­ta yksi kruu­na­taan voit­ta­jak­si vir­tu­aa­li­gaa­las­sa 13.3.2021.
Vuo­den golf­seu­ra on valit­tu vuo­des­ta 1995 alkaen. Valin­ta perus­tuu 22 eri kate­go­rian pis­tey­tyk­seen, jos­sa osa-aluei­ta ovat muun muas­sa nais- ja junio­ri­toi­min­ta, jäsen­mää­rien kehi­tys, kil­paur­hei­lu ja yhteiskuntavastuu.
Kos­ka olim­me finaa­lis­sa edus­ta­mas­sa Län­si-Suo­mea, voim­me sanoa ole­vam­me kau­del­la 2020 alu­eem­me paras seu­ra. Jat­ke­taan hyvik­si havait­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja ja kehi­te­tään nii­tä vie­lä entis­tä paremmiksi.
Vuo­den golf­seu­rak­si valit­tiin Pik­ka­la Golfclub.