Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Cider Cup pe 3.9.

Cider Cup pe 3.9.

9.8.2021

Cider Cup 1200x600

Ensimmäistä kertaa Harjattulassa pe 3.9.2021 alk. klo 14.30 naisten Ryder ei kun Cider Cup.

Kisa käy­dään kah­den jouk­ku­een väli­se­nä tais­to­na man­te­re vs. saa­ret. Jos asut man­te­reel­la ja mök­ki on saa­res­sa tai toi­sin päin, voit vali­ta kum­paan jouk­ku­ee­seen haluat liit­tyä. Muus­sa tapauk­ses­sa olet oikeu­tet­tu vain toi­seen jouk­ku­ee­seen. Kos­ka tapah­tu­ma jär­jes­te­tään ensim­mäi­sen ker­ran, rajaam­me jouk­kuei­den kook­si max 14 pelaa­jaa ja kapteeni. 

Ensim­mäi­sen Cider Cupin kap­tee­ni man­te­reen jouk­ku­ees­sa on Mar­ti­na Maass ja saar­ten jouk­ku­ees­sa Kati Kive­lä. Seu­raa­van vuo­den kap­tee­nit vali­taan kil­pai­lun jäl­keen äänestyksellä.

Joka läh­dös­sä pelaa kak­si tais­te­lu­pa­ria, jot­ka pyr­ki­vät voit­ta­maan vas­tus­ta­jan­sa ja saa­lis­ta­maan pis­teen jouk­ku­eel­leen. Se jouk­kue luon­nol­li­ses­ti voit­taa, jon­ka jäse­net ovat kerän­neet enem­män voit­to­ja kotiin.

Jouk­kuei­den kap­tee­nit pelaa­vat ensin 9 reiän kisan kes­ke­nään ja tule­vat sen jäl­keen kan­nus­ta­maan jouk­ku­een­sa jäse­niä väy­lil­le. Sitä mukaa kun on kier­rok­sen­sa päät­tä­nyt, pelaa­jat liit­ty­vät kan­nus­ta­maan omia joukkuelaisiaan.

Jouk­kuei­den tun­nus­vä­rit ovat pink­ki (man­te­re) ja mus­ta (saa­ret). Valit­se siis vaa­te­kaa­pis­ta­si kisa-asu sen mukaan, kum­paan jouk­ku­ee­seen kuulut.

Cider Cupin toteu­tu­mi­nen riip­puu osal­lis­tu­mi­sin­nos­ta. Ke 1.9. kat­so­taan tilan­ne ja pää­te­tään, onko jouk­kueis­sa riit­tä­väs­ti osal­lis­tu­jia, jot­ta ensim­mäi­nen Cider Cup toteutuu!

Peli­muo­to: 

  • rei­kä­pe­li 1/2 tasoi­tuk­sin las­ket­tu­na slo­pes­ta, sar­ja 4.0–36.0
  • pis­te bogey, sar­ja 36.1–54.0

 

Tii: 49 

 

Kisa­mak­su:

4 pul­loa sii­de­riä (tai olut­ta). Kol­me menee voit­ta­jien koriin ja yksi häviä­jien. Juo­mat juo­daan kisan jäl­keen klu­bil­la syö­mi­sen ohes­sa. Lisäk­si ruo­kai­lus­ta 5 €. 

 

Osal­lis­tu­mi­soi­keus:

  • Kaik­ki seu­ran jäsenet. 
  • Klu­bi­mes­ta­ruus­ki­soi­hin osal­lis­tu­neil­la etuoi­keus pääs­tä kisaan mukaan.
  • Jot­ta jouk­kueis­ta ja pareis­ta saa­daan tasa­mää­räi­set, jou­du­taan ehkä man­te­reen ja saar­ten rajo­ja tul­kit­se­maan vähän avarakatseisemmin.

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen:

Nex­Gol­fis­sa tai cad­die­mas­te­ril­le ti 31.8. klo 16 men­nes­sä. Muis­ta kir­joit­taa lisä­tie­to­kent­tään, kum­paan jouk­ku­ee­seen haluat ja olet­ko osal­lis­tu­mis­kel­poi­nen myös toi­seen jouk­ku­ee­seen. Mai­nit­se myös mah­dol­li­set ruoka-aineallergiat.