Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Autoiluetuja osakkaille

Autoiluetuja osakkaille

13.6.2021

Arvoi­sa Har­jat­tu­la Gol­fin osakkeenomistaja,

Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteet

Kuten muu­ta­mat teis­tä ovat jo huo­man­neet, yhteis­työ­kump­pa­nim­me Porsche on toi­mit­ta­nut meil­le 2 kpl säh­kö- ja hybri­di­au­to­jen lataus­lait­tei­ta. Lai­teet ovat olleet koe­käy­tös­sä ja kaik­ki näyt­tää toi­mi­van moit­teet­to­mas­ti. Jot­ta auto­jen lataus sujui­si jous­ta­vas­ti, olem­me laa­ti­neet asias­ta yksin­ker­tai­sen lataus­oh­jeen, joka löy­tyy tämän pos­tin liit­tees­tä. Kuten ohjees­sa tode­taan, on lataus osak­kail­le sekä Porschen omis­ta­jil­le veloi­tuk­se­ton­ta. Kun jätät auto­si latauk­seen esim. golf­kier­rok­sen ajak­si, tulee avai­met jät­tää cad­die­mas­te­ril­le säi­ly­tyk­seen. Cad­die­mas­te­ril­la on avain­säi­ly­tys­tä var­ten asen­net­tu lukol­li­nen kaap­pi. Lataus­lait­teet on ajas­tet­tu siten, että lataus on mah­dol­lis­ta aukio­loai­kam­me puit­teis­sa klo 08:00–20:00.

Edullista pikapesua Neste Hämeentiellä Turussa

Har­jat­tu­lan osak­kai­den Car­du-etu­kort­tiin on lisät­ty uusi lisäe­tu. Nes­te Hämeen­tie https://www.nestehameentie.fi/ tar­jo­aa osak­kail­lem­me Kiil­to­pe­sun osa­kas­hin­taan 14.80 € (norm. 22.80 €). Pesue­tua on käy­tös­sä 5 kpl/osakas. Säh­köi­set etu­ku­pon­git löy­ty­vät osa­kas­kor­tin koh­das­ta “ken­tän omat ilmoi­tuk­set”. Muis­ta mai­ni­ta Har­jat­tu­lan osa­ka­se­dus­ta käy­des­sä­si pikapesussa.

Hel­teis­tä vii­ko­nal­kua kaikille!

Har­jat­tu­la Golf Oy

Porsche Destination Charging Harjattula