Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Aloittaisitkö sinäkin

Aloittaisitkö sinäkin

25.2.2021

TIESITKÖ?

Suo­mes­sa pelat­tiin 4,1 mil­joo­naa kier­ros­ta vuon­na 2020
— se on 1000 ker­taa maa­il­man ympäri.

Lukuis­ten fyy­sis­ten ja hen­kis­ten terveyshyötyjen
takia gol­fa­rit elä­vät tut­ki­tus­ti 5 vuot­ta pidempään.

Aoita Golf1
Golfissa ei tunneta ikärajoja,
kolme sukupolvea voi harrastaa yhdessä.

Aloita Golf2

Pääsee nauttimaan ulkoilmasta ja luonnosta.

Aloita Golf3

Sosiaalinen ja yhteisöllinen laji huomioi kaikki.

Aloita Golf4

Kierroksella kävelemme huomaamatta lähes 10 km.

Aloita Golf5

Golfarilla palaa keskimäärin 4,3 kg rasvaa kaudessa.

_______________________________________________________

TUTUSTU

Roh­keas­ti kokei­le­maan! Har­jat­tu­lan har­joi­tusa­lu­eel­le voi tul­la tutus­tu­maan lajiin. Väli­nei­tä har­joit­te­luun voi vuo­kra­ta klu­bi­ra­ken­nuk­ses­ta. Seu­raa myös net­ti­si­vuil­tam­me tutus­tu­mis­ta­pah­tu­mien ja alkeis­kurs­sien aikatauluja.

ALKEET JA GREEN CARD

Alkeis­kurs­sin ja perus­asioi­den opet­te­lun jäl­keen saat gol­fa­rin ajo­kor­tin, Green Car­din. Ensim­mäi­sen kier­rok­se­si jäl­keen saat oman tasoi­tuk­sen, joka gol­fa­ril­la osoit­taa taitotasoa..

JÄSENYYS

Seu­raa­vak­si onkin luon­te­vaa liit­tyä Har­jat­tu­lan jäse­nek­si ja aloit­taa pelaa­mi­nen. Kan­nat­taa lada­ta myös eBir­die-sovel­lus, joka on gol­fa­rin kat­ta­va tietopankki.

PELAAMINEN

Jäse­nyy­den jäl­keen voit hank­kia itsel­le­si kausi­pe­lioi­keu­den tai pela­ta kier­ros­koh­tai­sel­la Green fee ‑kier­ros­mak­sul­la.

_______________________________________________________

Löydä SUN #muntapapelata!

Yhdes­sä per­heen tai ystä­vien kans­sa, yksin  hil­jai­suu­des­ta naut­tien, ren­nos­ti, kil­pail­len, luon­nos­ta naut­tien, speed­gol­fa­ten, jäl­ki­pe­lei­hin keskittyen…mahdollisuudet ovat rajattomat.