Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokouskutsu 30.1.2020

Yhtiökokouskutsu 30.1.2020

23.1.2020

YHTIÖKOKOUS

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka pide­tään tors­tai­na 30. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta 2020 klo 19:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa osoit­tees­sa, Har­jat­tu­lan­tie 80, Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

 1. Yhtiö­jär­jes­tyk­sen 8 § mukaan yhtiö­ko­kouk­sel­le käsi­tel­tä­väk­si kuu­lu­vat asiat.
  — esi­te­tään tilin­pää­tös, tase ja toi­min­ta­ker­to­mus­ta vas­taa­vat tiedot
  — esi­te­tään tilintarkastuskertomus
  — tulos­las­kel­man ja taseen vahvistaminen
  — vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen hal­li­tuk­sel­le ja muil­le tilivelvollisille
  — tili­kau­den tulok­ses­ta päättäminen
  — hal­li­tuk­sen jäsen­ten ja tilin­tar­kas­ta­jien palk­kiois­ta päättäminen
  — hoi­to- ja rahoi­tus­vas­tik­kees­ta päättäminen (**)
  — hal­li­tuk­sen jäsen­ten luku­mää­räs­tä päättäminen
  — vali­taan hal­li­tuk­sen jäse­net ja varajäsenet
  — vali­taan tilin­tar­kas­ta­ja sekä varatilintarkastaja
 2. Hal­li­tuk­sen esi­tys yhtiö­ko­kouk­sel­le hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mi­ses­ta 18 kk ajak­si hank­ki­maan vas­tik­keet­ta lah­joi­tuk­se­na enin­tään kym­me­nen (10) kap­pa­let­ta kuo­lin­pe­sil­le siir­ty­nei­tä yhtiön yhtiö­ve­lat­to­mia osak­kei­ta Osa­keyh­tiö­lain 15 luvun 6 §:n suun­na­tus­ta han­kin­nas­ta sää­tä­mäl­lä taval­la sekä 5 luvun 27 §:n tar­koit­ta­man mää­räe­nem­mis­tö­pää­tök­sen nojal­la. Han­kin­ta edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän kir­jal­lis­ta pyyn­töä asiassa.

(**) Hal­li­tus esit­tää 2020 yhtiö­vas­tik­keek­si seu­raa­vaa: Hoi­to­vas­ti­ket­ta 700 euroa, rahoi­tus­vas­ti­ket­ta van­han yhtiö­lai­nan hoi­toon 71 euroa ja rahoi­tus­vas­ti­ket­ta uuden yhtiö­lai­nan hoi­toon 107 euroa.

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokous­asia­kir­jat on toi­mi­tet­tu kokous­kut­sun liit­tee­nä säh­kö­pos­til­la osak­kaan ilmoit­ta­maan osoitteeseen.

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Yhtiö­ko­kouk­seen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki osak­kee­no­mis­ta­jat, jot­ka on mer­kit­ty osak­keen omis­ta­jik­si yhtiön osa­kas­luet­te­loon kokous­päi­vään men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi käyt­tää äänioi­keut­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai asia­mie­hen välityksellä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa kokous­ti­lan ovel­la klo 18:30. Mah­dol­li­set val­ta­kir­jat esi­te­tään ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Turus­sa 22. tam­mi­kuu­ta 2020

Har­jat­tu­la Golf Oy
Hallitus

ESITYSLISTA

 1. Kokouk­sen avaaminen.
 2. Vali­taan kokouk­sel­le puheen­joh­ta­ja ja sihteeri.
 3. Vali­taan kak­si pöy­tä­kir­jan tar­kas­ta­jaa jot­ka toi­mi­vat tar­vit­taes­sa myös ääntenlaskijoina.
 4. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vah­vis­te­taan kokouk­sen työjärjestys
 6. Esi­te­tään 2019 tilin­pää­tös, joka sisäl­tää tulos­las­kel­man taseen ja toi­min­ta­ker­to­mus­ta vas­taa­vat tiedot.
 7. Esi­te­tään tilintarkastuskertomus.
 8. Pää­te­tään tulos­las­kel­man ja taseen vahvistamisesta.
 9. Pää­te­tään toi­men­pi­teis­tä joi­hin vah­vis­te­tun taseen mukai­nen voit­to tai tap­pio antaa aihetta.
 10. Pää­te­tään vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sen jäse­nil­le sekä muil­le tilivelvollisille.
 11. Pää­te­tään osak­kee­no­mis­ta­jil­ta perit­tä­vien hoi­to- ja rahoi­tus­vas­tik­kei­den määrä.
 12. Pää­te­tään hal­li­tuk­sen jäsen­ten lukumäärästä.
 13. Vali­taan hal­li­tuk­sen jäse­net sekä varajäsenet.
 14. Vali­taan tilin­tar­kas­ta­ja sekä varatilintarkastaja.
 15. Pää­te­tään hal­li­tuk­sen jäsen­ten sekä tilin­tar­kas­ta­jien ja vara­ti­lin­tar­kas­ta­jien palkkiosta.
 16. Pää­te­tään hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mi­ses­ta 18 kk ajak­si hank­kia vas­tik­keet­ta lah­joi­tuk­se­na enin­tään kym­me­nen (10) kap­pa­let­ta kuo­lin­pe­sil­le siir­ty­nyt­tä yhtiön yhtiö­ve­la­ton­ta osa­ket­ta Osa­keyh­tiö­lain luvun 6 § mukai­ses­ti suun­na­tus­ta han­kin­nas­ta sää­tä­mäl­lä taval­la ja 5 luvun 27 § tar­koit­ta­man mää­räe­nem­mis­tö­pää­tök­sen nojal­la. Han­kin­ta edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän kir­jal­lis­ta pyyntöä.
 17. Kokouk­sen päättäminen.