Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

WHS käyttöön tänään

WHS käyttöön tänään

19.2.2020

Hyvät HGCC ry:n jäsenet,
Suo­mi Golf on otta­nut käyt­töön maa­il­man­laa­jui­sen tasoi­tus­jär­jes­tel­män (WHS) tänään 19.2. Siir­ty­mäs­sä tasoi­tus­las­ken­ta siir­tyi seu­ra­jär­jes­tel­mis­tä Suo­men Golflii­ton jär­jes­tel­mään. Kysees­sä on mas­sii­vi­nen, his­to­rial­li­sen suu­ri datan­siir­to, joka käsit­tää mil­joo­nia rive­jä dataa. Pelaa­jan ei tar­vit­se teh­dä asian suh­teen mitään vaan jokai­sen uusi peli­ta­soi­tus päi­vit­tyy auto­maa­ti­ses­ti.

Uusi tasoi­tuk­se­si on hel­poin­ta tar­kis­taa päi­vit­tä­mäl­lä eBir­die-sovel­luk­se­si. Myös Golf Game­Book-sovel­lus näyt­tää ajan­ta­sai­sen WHS-tasoituksen.

Tasoi­tus tulee näky­viin myös seu­ra­jär­jes­tel­mis­sä, mut­ta välit­tö­mäs­ti 19.2. se ei ole mah­dol­lis­ta Nex­Gol­fis­sa. Vii­ve pyri­tään pitä­mään mah­dol­li­sim­man lyhye­nä. Golf­Boxis­sa tasoi­tus näkyy normaalisti.

Pelaa­jan ensim­mäi­nen WHS-tasoi­tus mää­räy­tyy sen mukaan, mitä tie­toa on ollut hyö­dyn­net­tä­vis­sä ja saa­ta­vil­la seu­ra­jär­jes­tel­mis­tä. Täs­tä syys­tä joil­tain pelaa­jil­ta voi puut­tua osa his­to­ria­tie­dois­ta tai jopa koko his­to­ria. His­to­rian puut­tues­sa WHS-aika­kausi alkaa van­has­ta EGA-tasoituksesta.

Suu­rim­mas­sa ris­ki­ryh­mäs­sä sil­le, että tasoi­tus­his­to­rias­ta puut­tuu dataa ovat vuo­den­vaih­tees­sa seu­raa vaih­ta­neet pelaa­jat. His­to­ria­tie­to­ja tai nii­den puut­tei­ta ei vali­tet­ta­vas­ti voi kor­ja­ta tai muo­ka­ta jälkeenpäin.

Ei kui­ten­kaan huol­ta, kai­kil­la on nyt WHS-tasoi­tus ja näin ollen tasoi­tuk­sen uusi aika­kausi voi alkaa. Pelaa­mal­la aktii­vi­ses­ti WHS-tasoi­tus­kier­rok­sia tasoi­tus pysyy pelaa­jan tason mukai­se­na ja aina ajan tasal­la.

Voit tutus­tua WHS-tasoi­tuk­sen perus­tei­siin seu­raa­vas­ta lin­kis­tä. https://golf.fi/pelaa­jal­le/whs-world-han­dicap-sys­tem-2020/

Golf- ja WHS-tasoitusterveisin,
HGCC ry & Suo­men Golfliitto