Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Vuosikokouskutsu HGCC ry. (päivitetty)

Vuosikokouskutsu HGCC ry. (päivitetty)

12.3.2020

KOKOUSKUTSU

Hyvät seu­ram­me jäsenet,

HGCC ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pide­tään täl­lä vii­kol­la tors­tai­na 19.3.2020. Eläm­me poik­keuk­sel­li­sia aiko­ja ja koro­nae­pi­de­mia vai­kut­taa nyt mei­dän jokai­sen toi­min­taan. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta seu­ram­me hal­lin­nol­li­set vas­tuut on poik­keus­o­lois­sa­kin hoi­det­ta­va ja vuo­si­ko­kous pide­tään hal­lin­nol­li­se­na kokouk­se­na, ellei tilan­ne muu­tu. Kokouk­sen pää­tök­sil­lä on vai­ku­tus mää­rä­ai­koi­na annet­ta­viin viran­omai­sil­moi­tuk­siin sekä 2020 jäsen­mak­su­jen vah­vis­ta­mi­seen ja nii­den keräämiseen.

Vuo­si­ko­kouk­siim­me on vii­me vuo­si­na osal­lis­tu­nut noin 10–20 seu­ram­me jäsen­tä, joten suu­res­ta jou­kos­ta ei nor­maa­lio­lois­sa­kaan ole kysy­mys. Tar­vit­taes­sa kokous voi­daan vie­dä pää­tös­val­tai­ses­ti läpi pie­nel­lä­kin osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä. Yhdis­tyk­sem­me sään­nöt eivät mää­rit­te­le lail­li­suu­den tai pää­tös­val­tai­suu­den suh­teen mitään osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä, ainoas­taan lail­li­nen kokoon kut­su­mi­nen on mää­ri­tel­ty. Poik­keuk­sel­li­ses­ti pyy­däm­me ilmoit­tau­tu­maan kokouk­seen etu­kä­teen, kos­ka val­mius­la­ki kiel­tää yli 10 hen­gen kokoon­tu­mi­set. Käy­tän­nös­sä pai­kal­la ovat puheen­joh­ta­ja (Mar­ko Rii­on­hei­mo), sih­tee­ri (Juha Lauk­ka­nen) ja mak­si­mis­saan 8 muu­ta seu­ram­me jäsentä.

Vuo­si­ko­kous­ma­te­ri­aa­lit on teil­le kai­kil­le toi­mi­tet­tu etu­kä­teen kokous­kut­sun liit­tee­nä. Tämän pos­tin liit­tee­nä vie­lä koos­te mak­suis­ta sekä hen­ki­lö­va­lin­nois­ta, jois­ta kokouk­ses­sa pää­te­tään. Hal­li­tus ei esi­tä seu­ram­me toi­min­taan, toi­mi­hen­ki­löi­hin (hal­li­tus) ja jäsen­mak­sui­hin muutoksia.

Jokai­nen var­mas­ti ymmär­tää val­lit­se­van poik­keus­ti­lan­teen ja nou­dat­taa annet­tu­ja viran­omais­oh­jei­ta sekä ter­vet­tä maa­lais­jär­keä. Ris­ki- tai ikän­sä puo­les­ta eris­tyk­sis­sä ole­viin ryh­miin kuu­lu­vien ei pidä saa­pua kokoukseen.

Ilmoit­ta­tu­mi­set kokouk­seen puh. 040 754 5106 tai säh­kö­pos­ti: juha.laukkanen@harjattula.fi

HGCC ry:n hal­li­tuk­sen puolesta,

Pj. Mar­ko Riionheimo

Sih­tee­ri Juha Laukkanen


 

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen vuo­si­ko­kous pide­tään tors­tai­na 19. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2020 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

Sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja vuo­si­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on kai­kil­la yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2019 jäsen­mak­sun­sa. Huom. 2020 jäsen­mak­suis­ta pää­te­tään täs­sä kokouksessa.

Kokous­asia­kir­jat ovat tämän pos­tin liitteenä.

Ter­ve­tu­loa!
HGCC ry.

Esi­tys­lis­ta vuo­si­ko­kous 2020 (PDF)

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2020 (PDF)