Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Viikkotiedote 11.5.–17.5.2020

Viikkotiedote 11.5.–17.5.2020

10.5.2020

Maanantai 11.5.2020

Tiistai 12.5.2020

Senio­rit
Tors­tain viik­ko­kil­pai­luun sul­je­tut läh­tö­ajat klo. 9–10 ava­taan klo 18.

Keskiviikko 13.5.2020

Torstai 14.5.2020

Senio­rit
Viik­ko­kil­pai­lu, kil­pai­lu­mak­su 3€
Viik­ko­kil­pai­lu­kier­rok­sen voi pela­ta mihin aikaan tahansa.

Perjantai 15.5.2020

Lauantai 16.5.2020

Sunnuntai 17.5.2020

Nai­set:
Tou­ko­kuun kisan läh­döt alkaen klo. 10.
Sar­jat: tasoi­tuk­sel­li­nen lyön­ti­pe­li (0–35.9) ja PB (36–54). Lisäk­si jouk­kue­ki­sa ”Vil­lit kortit”.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen Nex­Gol­fis­sa pe 15.5. klo 16 asti.

 

 

 

Senio­rit:

Var­si­nais-Suo­men senio­ri­lii­ga on vuo­del­ta 2020 mitä toden­nä­köi­sim­min perut­tu koro­nae­pi­de­mian takia. SGS:llä on vie­lä kokous 14.5., mis­sä asias­ta teh­dään lopul­li­nen pää­tös. Mikä­li senio­ri­lii­ga peru­taan, pyrim­me jär­jes­tä­mään seu­raot­te­lui­ta näi­den tilalle.

Viik­ko­pe­lit alka­neet, toi­vom­me run­sas­ta osanottoa.

Rei­kä­pe­lit alka­neet maa­nan­tai­na 11.5. Kos­ka molem­mis­sa sar­jois­sa on tyh­jiä paik­ko­ja, voi ennen ensim­mäi­sen kier­rok­sen päät­ty­mis­tä ilmoit­tau­tua mukaan. Toi­vom­me aktii­vis­ta otet­ta otte­lui­den edis­ty­mi­seen. Kum­pi­kin pelaa­ja on vas­tuus­sa otte­lun järjestämisestä.

Sekä viik­ko­ki­so­jen tulok­set että rei­kä­pe­lit löy­ty­vät HGCC:n koti­si­vu­jen jäsenille/senioritoimikunta ‑osios­ta.

Kent­tä on hie­no, pide­tään se sellaisena!
— Pai­ka­taan lyöntijäljet
— Kor­ja­taan alas­tu­lo­jäl­jet greeneillä
— Kat­ken­neet tiit niil­le kuu­lu­vaan paikkaan

Ilois­ta ja tur­val­lis­ta peli­kaut­ta. Toi­mi­taan ohjei­den mukaan ja pide­tään peli tur­val­li­se­na, jot­ta saam­me jat­kaa pelaamista.

Senio­ri­toi­mi­kun­ta