Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote muutoksista pelaamisjärjestelyihin

Tiedote muutoksista pelaamisjärjestelyihin

22.4.2020

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me osak­kaat ja jäsenet,

Peli­ryh­män mak­si­mi­ko­ko kah­des­ta kol­meen pelaa­jaan huo­mi­ses­ta alkaen
Har­jat­tu­la Golf sal­lii tors­tais­ta 23.4.2020 alkaen mak­si­mis­saan kol­men (3) hen­gen läh­tö­ryh­mät. Tämä näkyy myös Nex­Golf ‑varaus­jär­jes­tel­mäs­sä mah­dol­li­suu­te­na vara­ta kol­me hen­ki­löä samaan läh­tö­ryh­mään ja tulee voi­maan tänään klo 17.30.

Koro­nae­pi­de­mian edel­leen jat­kues­sa on kui­ten huo­mioi­ta­va seu­raa­vaa: Pelaa­jil­le anne­taan ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä mah­dol­li­suus peli­ryh­män sul­ke­mi­seen vain kah­del­le (2) pelaa­jal­le, ryh­män omas­ta toi­vees­ta. Edel­leen suo­si­tel­laan, että ryh­mät koos­tui­si­vat per­heen­jä­se­nis­tä tai muu­ten koro­na-aika­na kes­ke­nään teke­mi­sis­sä ole­vis­ta vakiin­tu­neis­ta peli­ka­ve­reis­ta, oli sit­ten kysy­myk­ses­sä kah­den tai kol­men hen­gen peliryhmä.

Peli­ryh­män sul­ke­min tapah­tuu “haa­mu­pe­laa­jaa” käyt­täen jäsen­nu­me­rol­la 2020 (Har­ri Har­jat­tu­la). Eli, jos haluat varaus­ta teh­des­sä­si sul­kea läh­dön vain kah­del­le pelaa­jal­le, lisäät ryh­mään jäse­nen nume­ro 2020 kol­man­nek­si pelaajaksi.

Läh­tö­ryh­mien välit ovat edel­leen por­ras­tet­tu­na 7–8 minuu­tin läh­tö­vä­lein. Keho­tam­me kii­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mio­ta peli­no­peu­teen. Muu­ten nou­da­tam­me jo annet­tu­ja ylei­siä ja kent­tä­koh­tai­sia pelaamisohjeita.

Toi­mia­lan yhtei­nen tie­do­te COVID-19 ja UKK

Pelaa­mi­nen Har­jat­tu­la Gol­fis­sa koro­nae­pi­de­mian aikana

Vuokrakärryt käyttöön rajoituksin

Bägi­kär­ry­jä on mah­dol­lis­ta saa­da käyt­töön myös huo­mi­ses­ta (23.4.2020) alkaen. Kär­ryt löy­ty­vät toi­mis­to­ra­ken­nuk­sem­me sei­nus­tal­ta. Kär­ryt ovat kah­des­sa rivis­sä, jois­ta toi­ses­ta ote­taan kär­ryt käyt­töön ja toi­seen palau­te­taan kier­rok­sen jäl­keen. Nou­to- ja palau­tus­pai­kal­la on desi­fioin­tiai­net­ta saa­ta­vil­la oma­toi­mi­seen kär­ry­jen desifiointiin.

Malt­ti on edel­leen valt­tia. Muis­te­taan vas­tuul­li­suus ja har­kit­se­vai­suus kai­kes­sa toiminnassa!

Golf­ter­vei­sin,

Har­jat­tu­la Golf