Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote muutoksista pelaamisjärjestelyihin

Tiedote muutoksista pelaamisjärjestelyihin

8.5.2020

Hyvät osak­kaat ja jäsenet,

Siirtyminen 4 hengen lähtöryhmiin

Otam­me 4 hen­gen läh­tö­ryh­mät käyt­töön ensi vii­kon kes­ki­vii­kos­ta 13.5. eteen­päin. Koro­na­ti­lan­teen edel­leen jat­kues­sa, arki­aa­mu­jen (ma-pe) läh­töi­hin klo 8.00–11.00 välil­lä sekä ilta­läh­töi­hin klo 19.00 jäl­keen, voi edel­leen pyy­tää cad­die­mas­te­ria sul­ke­maan läh­dön muut pai­kat, kun varauk­ses­sa on 2–3 pelaa­jaa samas­ta per­hees­tä. Huom. Har­ri Har­jat­tu­la-sul­ke­mi­nen ei ole enää käy­tös­sä. Tämä menet­te­ly on voi­mas­sa toistaiseksi.

Takaysin aamulähdöt säilyvät ennallaan

Takay­sin aamu­läh­döt klo 7.30–9.00 ovat jat­kos­sa­kin 3 hen­gen läh­tö­jä ja “Har­ri Har­jat­tu­laa” käyt­täen sul­jet­ta­vis­sa kah­del­le pelaa­jal­le. Muis­tu­tuk­se­na vie­lä, että WHS-tasoi­tus­jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­sen myö­tä, 9 reiän kier­rok­set ovat täy­sin tasoi­tus­kel­poi­sia. Tämä menet­te­ly on voi­mas­sa toistaiseksi.

Nex­Golf-jär­jes­tel­mä on nyt päi­vi­tet­ty vas­taa­maan uut­ta ryh­mä­ko­ko- ja läh­tö­vä­li­jär­jes­te­lyä. Ennak­koon vara­tut läh­tö­ajat on ryh­mi­tel­ty uudel­leen, joten käy tar­kis­ta­mas­sa uusi tark­ka läh­tö­ai­ka­si. Net­tia­jan­va­raus siir­tyy klo 8.00–20.00 aika­tau­luun ma 11.5. eteenpäin.Varausoikeudet eri käyt­tä­jä­ryh­mil­lä säi­ly­vät ennallaan.

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee ma 11.5. eteen­päin klo 8.00–20.00.

Golfautot vuorattavissa rajoituksin

Gol­fau­to­jen vuo­kraus aloi­te­taan maa­nan­tai­na 11.5. Yhtiöl­läm­me on 8 autoa, joi­ta voi­daan vuo­kra­ta. Autot desin­fioi­daan käyt­töä var­ten aamui­sin ja ovat nou­det­ta­vis­sa klu­bin etu­pi­hal­ta. Kier­rok­sen jäl­keen autot palau­te­taan klu­bin teras­sin alla ole­val­le säi­ly­tys­pai­kal­le ja kyt­ke­tään latauk­seen vuo­kraa­jan toi­mes­ta. Auto­ja käyt­tö raja­taan yhteen kierrokseen/ päi­vä, joten auto­kier­rok­sia on käy­tös­sä 8 kpl / päi­vä. Autoa käyt­tää yksi hen­ki­lö ker­ral­laan tai kak­si saman per­heen / talou­den jäsen­tä. Rajoi­te­tus­ta käyt­tö­ka­pa­si­tee­tis­ta joh­tuen, heki­löt joil­la on lää­kä­rin­to­dis­tus auton käyt­töä var­ten, ovat etusi­jal­la. Autot vara­taan cad­die­mas­te­ril­ta ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä. Auto­jen vuo­kra­hin­nat / kier­ros ovat osak­kaat lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la 20 €, osak­kaat 25 €, jäse­net 35 € ja vie­raat 40 €.

Muita muutoksia

​Ken­täl­lä ja lyön­ti­pai­koil­la ole­vat ros­ka-astia ovat nyt pai­koil­laan, samoin lyön­ti­paik­ko­jen pen­kit sekä kat­ken­nei­ta tii-tik­ku­ja var­ten ole­vat astiat. Klu­bin ala­ker­ran puku­huo­neet ovat auki ma 11.5. eteen­päin vaat­tei­den vaih­toa var­ten. Sau­nat ja pesu­ti­lat ovat kiin­ni. Bägi­va­ras­tos­sa asioi­des­sa vain yksi hen­ki­lö ker­ral­laan. Klu­bi­ra­vin­to­lan ja kios­kin myyn­ti edel­leen takeaway ‑ulos­myyn­ti­nä. Muil­ta osin nou­da­tam­me aikai­sem­min annet­tu­ja koronaohjeistuksia.

Nex­Golf-jär­jes­tel­mää ei ole teh­ty koro­na-ajan poik­keus­ti­lan­tei­ta var­ten, joten pidä­täm­me oikeu­den muu­tok­siin. Toi­vom­me ymmär­rys­tä käyt­tä­jil­tä mah­dol­li­siin käy­tön epä­mu­ka­vuuk­siin liit­tyen. Koe­te­taan edel­leen olla mokaa­mat­ta tätä nyt.

Hyvää vii­kon­lop­pua ja hyvää äitien­päi­vää kai­kil­le äideille!

Har­jat­tu­la Golf