Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote kesäkuun kilpailuista ja 1.6. muutoksista

Tiedote kesäkuun kilpailuista ja 1.6. muutoksista

29.5.2020

Har­jat­tu­lan kil­pai­lu­kausi start­ta­si tou­ko­kuus­sa suh­teel­li­sen pie­nen muu­tok­sin, vas­tuul­li­ses­ti ja eri­tyis­oh­jei­ta nou­dat­taen. Koro­nae­pi­de­mia aiheut­taa pien­tä sää­töä suun­ni­tel­tuun kil­pai­lu­ka­len­te­riin ja kil­pai­lui­hin jat­kos­sa­kin. Seu­raa­vas­sa tie­toa kesä­kuus­sa pelat­ta­vis­ta tai pelat­ta­vak­si suun­ni­tel­luis­ta Open-kilpailuistamme.

Her­rain­pu­ki­mo Open
Kil­pai­lu siir­tyy elo­kuul­le ja pela­taan alus­ta­vas­ti lau­an­tai­na 29.8.2020.

SEIKO Open by Kel­lo­lii­ke Salonen
Pela­taan lau­an­tai­na 13.6. alk. klo 9.00. Ilmoit­ta­tu­mi­nen, tie­dot ja kil­pai­lu­kut­su https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­ta kilpailut.

Mit­tu­maa­ri Scramble
Pela­taan juhan­nuk­sen aato­naat­to­na pe 19.6. Väliai­ka­läh­döt tiil­tä 1 ja 10 alk. klo 9.00, jos osal­lis­tu­ja­mää­rä on 96 pelaa­jaa (48 paria) tai alle. Muus­sa tapauk­ses­sa kil­pai­lu pela­taan väliai­ka­läh­döil­lä tiil­tä 1. Tar­ken­tuu, kun osal­lis­tu­ja­mää­rä sel­vil­lä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kisaan ja kil­pai­lu­kut­su https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­ta kilpailut.

Har­jat­tu­lan Klu­bi Open
Pela­taan lau­an­tai­na 27.6. alk. klo 9.00. Tar­kem­mat tie­dot ja kil­pai­lu­kut­su https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­ta kilpailut.

Klu­bi­ra­vin­to­la aukeaa
Klu­bi­ra­vin­to­lam­me auke­aa eri­tyis­jär­jes­te­lyin maa­nan­tais­ta 1.6. alkaen, nou­dat­taen ravin­to­la­toi­min­nas­ta annet­tu­ja eri­tyis­oh­jei­ta. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ravintolat-avattaisiin‑1–6‑ja-niiden-toimintaa-koskevista-rajoituksista-saadettaisiin-tartuntatautilain-maaraaikaisella-muutoksella

Mui­ta muu­tok­sia golf­toi­min­taam­me 1.6. alkaen

  • Bunk­ke­ri­ha­ra­vat käyttöön
  • Ken­kien pai­neil­ma­puh­dis­ti­met käyttöön
  • Hiek­ka­pul­lot lyön­ti­jäl­kien kor­jaa­mi­sek­si käyttöön
  • Lip­pu­tan­gon voi vihe­riöil­lä nos­taa reiäs­tä (suo­si­tel­laan kui­ten­kin pidet­tä­väk­si paikoillaan)
  • Har­joi­tus­put­ti­vi­he­riöi­den koh­dis­tus­li­put paikoilleen
  • Net­tia­jan­va­rus mah­dol­lis­ta klo 07.00 — 20.00.

Huo­mioit­han, että bunk­ke­ri­ha­ra­via, pal­lo­ko­re­ja, lip­pu­tan­ko­ja ja koh­dis­tus­lip­pu­ja, ei desin­fioi­da hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta. Jokai­sen pelaa­jan tulee itse arvioi­dan onko käyt­tä­mi­nen tur­val­lis­ta. Hiek­ka­pul­lot desin­fioi­daan lai­na­kär­ry­jen kans­sa. Pai­neil­ma­pu­hal­ti­mien vie­reen tulee puh­dis­tusai­net­ta kah­vo­jen oma­toi­mi­seen desinfiointiin.

Muu­toin nou­da­tam­me jo aikai­em­min annet­tu­ja koro­naoh­jei­ta sekä seu­raam­me aktii­vi­ses­ti tilan­teen kehit­ty­mis­tä. Oikeu­det muu­tok­siin pidetään.

Aurin­kois­ta vii­kon­lop­pua ja pysy­tään terveenä!

Har­jat­tu­la Golf Oy
HGCC ry.