Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote kentän ja harjoitusalueen avautumisesta

Tiedote kentän ja harjoitusalueen avautumisesta

9.4.2020

Hyvät Harjattula Golfin osakkaat, jäsenet ja yhteistyökumppanit,

Har­jat­tu­lan peli­kausi käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la tors­tai­na 16.4.2020. Kau­den avaus tulee kui­ten­kin ole­maan monel­la tapaa nor­maa­lis­ta poik­kea­va. COVID-19-pan­de­mia rie­huu meil­lä ja maa­il­mal­la, tuo­den muka­naan uuden­lai­sia sään­tö­jä, suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia. Tär­kein­tä kui­ten­kin on, että gol­fin pelaa­mi­nen ja har­ras­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta, kun­han nou­da­tam­me annet­tu­ja ohjeita.

Pelaaminen ja golfin harjoittelu poikkeustilanteessa

Har­jat­tu­la Gol­fin verk­ko­si­vuil­le on koot­tu ohjeet pelaa­mi­ses­ta poik­keus­o­lois­sa ken­täl­lä sekä har­joit­te­lus­ta Ran­gel­la. Ne löy­ty­vät seu­raa­van lin­kin kaut­ta https://harjattulagolf.fi/kausi-2020/pelaaminen-harjattula-golfissa-koronaepidemian-aikana/ Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti tilan­teen kehit­ty­mis­tä ja teem­me ohjei­siin päi­vi­tyk­siä tar­peen mukaan.

Peliaikojen varaus

Nex­Golf-ajan­va­raus­jäe­jes­tel­mä https://hgcc.nexgolf.fi ava­taan tiis­tai­na 14.4. klo 10. Kah­den hen­gen ryh­mä­koos­ta joh­tuen on ryh­mien läh­tö­vä­lit por­ras­tet­tu 7–8 min. Täl­lä menet­te­lyl­lä pää­sem­me n. 70% käyt­tö­as­tee­seen. HGCC:n jäse­net voi­vat vah­vis­taa läh­tö­ai­kan­sa ver­kos­sa ennen saa­pu­mis­ta ken­täl­le. Jos et tätä pys­ty teke­mään, niin soi­ta sii­tä ajois­sa cad­die­mas­te­ril­le. Var­sin­kin nyt on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että ajan­va­rauk­set teh­dään vain tar­pee­seen, ei var­muu­den vuok­si. Hoi­de­taan varauk­set ja vah­vis­tuk­set sekä peruu­tuk­set ajois­sa ver­kos­sa ja väl­te­tään tur­haa asioin­tia cad­die­mas­te­rin toimistossa.

Caddiemasterin toimisto

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee 14.4. alkaen klo 9–18. puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi. Poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta, nou­da­tam­me nor­maa­le­ja osakas‑, jäsen‑, ja vie­ras­pe­laa­jien por­ras­tet­tu­ja ajan­va­rausoi­keuk­sia ja ‑aiko­ja. Kaik­ki mak­sut kort­ti­mak­sui­na, ver­kos­sa tai Mobi­le­Pay etä­mak­su­na. Käteis­tä rahaa emme ota vastaan.

Jäsen- ja vastikemaksut sekä pelioikeuden nimeäminen

Kaik­kien kau­den 2020 mak­sau­jen tulee olla mak­set­tui­na ennen ken­täl­le menoa. Myös pelioi­keu­den nimeä­mi­nen tulee olla teh­ty­nä. Pelioi­keu­den nimeä­mi­nen onnis­tuu Nex­Golf-jär­jes­tel­mäs­sä, kun pelioi­keus nime­tään itsel­le tai toi­sel­le HGCC:n jäse­nel­le. Yri­tys- ja yhtei­sö­omis­ta­jat voi­vat käyt­tää nimeä­mi­seen verk­ko­si­vuil­tam­me löy­ty­vää loma­ket­ta https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2020/04/pelioikeuden-nimeaminen-form.pdf tai lähet­tää asias­ta säh­kö­pos­tia office@harjattula.fi tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Klubipalvelut ja puolimatkan kioski

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to on avoin­na eri­tyis­jär­jes­te­lyin klo 9–18. Klu­bi­ra­vin­to­la, puku­huo­neet ja sau­na­ti­lat ovat pois­sa käy­tös­tä. Klu­bin aulan ja puo­li­mat­kan kios­kin WC:t ovat käy­tös­sä, ken­täl­lä ole­vat puuceet ovat pois­sa käy­tös­tä. Klu­bi­ra­vin­to­la ja puo­li­mat­kan kios­ki teke­vät ulos­myyn­tiä eri­tyis­jär­jes­te­lyin, nor­maa­lia sup­peam­mal­la valikoimalla.

Materiaalit

Poi­keus­o­lois­ta joh­tuen, seu­raa­via kau­teen, pelaa­mi­sen ja har­joit­te­luun liit­ty­viä perus­ma­te­ri­aa­le­ja ei käy­te­tä: Licen­se to Play ‑kausi­tar­rat, tulos­kor­tit ja Ran­ge-pole­tit. Tasoi­tus­kier­rok­set voi kir­ja­ta oma­toi­mi­ses­ti Nex­Gol­fiin tai Game­boo­kiin. Ran­gel­la pal­lo­ja saa ladat­ta­vil­la Solo-äly­kor­teil­la tai Call­Lock-jär­jes­tel­män kaut­ta matkapuhelimella.

Kenttä

Kent­tä avau­tuu vuo­den­ai­kaan näh­den erin­omai­ses­sa peli­kun­nos­sa. Rei­kä­kup­pei­hin on ase­tet­tu yli­mää­räi­nen koro­ke­holk­ki, että pal­lo on hel­pom­pi poi­mia reiäs­tä poik­keus­oh­jei­ta nou­dat­taen. Ken­täl­lä on voi­mas­sa siir­to­sään­tö lyhyek­si lei­ka­tul­la alu­eel­la. Mikä­li aamul­la sää on pak­ka­sen puo­lel­la ja kent­tä kuu­ras­sa, aamul­le vara­tut pelia­jat eivät siir­ry vaan ne peruun­tu­vat. Ken­täl­le men­nään sii­tä vara­tus­ta ajas­ta läh­tien, kun ken­tän hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta antaa sii­hen luvan. Muis­te­taan kor­ja­ta kaik­ki lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­jet nor­maa­lis­ti. Pide­tään ken­täs­tä huolta.

Kaikki olemme samassa veneessä

Tämä tilan­ne on meil­le kai­kil­le uusi ja var­muu­del­la tulee vas­taan asioi­ta, joi­ta ei ole ennak­koon osat­tu ottaa huo­mioon tai aja­tel­la. Toi­von ymmär­rys­tä kai­kil­ta. Mal­til­li­suus, har­kit­se­vai­suus ja vas­tuul­li­suus ovat nyt valt­tia. Ei moka­ta tätä nyt, vaan teh­dään poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta hyvä kau­den avaus ja golf­kausi 2020. Tämä pos­tin liit­tee­nä ovat kuvat käyt­töön tule­vis­ta info­tau­luis­ta, joil­la tie­do­tam­me muu­ta­mis­ta tär­keim­mis­tä muis­tet­ta­vis­ta asiois­ta. Lisäk­si kuvat ykkös­väy­läm­me uudis­tuk­sis­ta, jot­ka ovat pelis­sä heti ensi tors­tais­ta läh­tien. Näi­den kuvien myöstä,

Kai­kil­le hyvää pian alka­vaa golf­kaut­ta ja hyvää pää­siäis­tä. Pysy­kää ter­vee­nä, pian nähdään!

Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club
Har­jat­tu­lan Klu­bi Ay

Infotaulut 2020

1 Väyläbunkkeri

1 Greenibunkkeri