Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talvitiedote

Talvitiedote

6.2.2020

Arvoi­sa Har­jat­tu­la Golf Oy:n osakas,

2020 yhtiövastikelaskutus

Tors­tai­na 30.1.2020 pidet­ty yhtiö­ko­kous vah­vis­ti kau­den 2020 yhtiö­vas­ti­ke­mak­sut hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti. Vas­ti­ke­las­kut ovat läh­te­neet Pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si eilen 5.2. Vas­ti­ke­las­ku­jem­me pos­ti­tuk­sen ja mak­su­jen seu­ran­nan hoi­taa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Vis­ma Financial Solu­tions Oy. Vas­ti­ke­las­ku­tusai­neis­to luo­daan omas­sa Nex­Golf ‑jär­jes­tel­mäs­säm­me, joten sama vas­ti­ke­las­ku löy­tyy jokai­sen omis­ta­ja­jä­se­nem­me hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta jäsen­si­vul­ta, jos jäsen on teh­nyt säh­köi­sen las­kun vas­taan­ot­to­va­lin­nan omiin jäsen­tie­toi­hin­sa. Lisäk­si Nex­Golf ‑jer­jäs­tel­mä lähet­tää las­kun saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen jäsen­tie­dois­sa ilmoi­te­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Kau­den 2020 yhtiö­vas­ti­ke­las­kun voit siis mak­saa molem­mil­la tavoil­la, joko pos­tis­ta saa­pu­val­la perin­tei­sel­lä pape­ri­las­kul­la ja sen tie­doil­la tai Nex­Gol­fin säh­köi­sel­lä las­kul­la ja sen tie­doil­la. Mak­sa­mal­la vas­tik­keen erä­päi­vä­nä, var­mis­tat kau­den 2020 osak­kaan eri­koi­se­dut itsellesi.

Pelioikeuspool 2020

Jos olet vuo­kraa­mas­sa osak­kee­si pelioi­keut­ta alka­val­la kau­del­la ja haluat pääs­tä hel­pol­la, anna seu­ram­me HGCC ry:n Pelioi­keus­poo­lin hoi­taa vuo­kraus puo­les­ta­si. Kau­del­la 2019 vuo­kra­sim­me poo­lin kaut­ta 58 pelioi­keut­ta ja palau­tus oli 530 euroa/ vuo­kral­le jätet­ty osa­ke. Palau­tam­me vuo­kra­tuo­ton lyhen­tä­mät­tö­mä­nä muka­na ole­vil­le osakkeille/ osak­kail­le. Pelioi­keus­poo­lin suo­sio on kas­va­nut vuo­si vuo­del­ta, jo nyt olem­me myy­neet jou­lu­tar­jouk­sem­me yhtey­des­sä 30 kap­pa­let­ta kau­den 2020 pelioi­keuk­sia. Tutus­tu tar­kem­min Pelioi­keus­poo­liin, sen tar­koi­tuk­seen ja sään­töi­hin tääl­tä: https://harjattulagolf.fi/osakkaille/pelioikeuspooli/

2020 osakaseduista

Osak­kaan edut tule­vat säi­ly­mään ennal­laan. Omas­sa yhtei­sös­säm­me hyö­dyn­net­tä­vien etu­jen lisäk­si jat­kam­me alu­eel­lis­ta yhteis­työ­tä Lou­nais-Suo­men 12 muun osa­ke­ken­tän kans­sa sekä osak­kai­den vaih­to­pe­li­päi­viä lähi­kent­tien kans­sa. Lisäyk­se­nä aikai­sem­paan, luvas­sa on kak­si osa­kas­golf tapah­tu­maa, joi­den alus­ta­vat päi­vä­mää­rät ovat la 4.7. ja la 5.9. Osa­ka­se­dut tar­ken­tu­vat vie­lä kevään aika­na, joten pidä­täm­me oikeu­det muutoksiin.

Kentästä, kentänhoidosta ja pelaamisesta

Leu­don tal­ven ansios­ta ken­tän tal­veh­ti­mi­nen on suju­nut hyvin. Jos todel­li­nen tal­vi päät­tää pysy­tel­lä pois­sa, voi avaus kevääl­lä olla ennä­tyk­sel­li­sen aikai­nen. Uusi kent­tä­mes­ta­rim­me Juho Sil­lan­ta­ka on pääs­syt työ­teh­tä­viin­sä hyvin kiin­ni ja kesä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti on paras­ta aikaa käyn­nis­sä. Olem­me jat­ka­neet ken­tän reu­na-aluei­den siis­ti­mis­tä ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti tulem­me uusi­maan vähin­tään nel­jä lyön­ti­paik­kaa tule­val­la kau­del­la. Konein­ves­toin­tien osal­ta uusi Raf­fi-leik­ku­ri on tilat­tu, joten kar­hei­kon pysy­vät lyhyi­nä ja pelat­ta­vi­na myös tule­val­la kaudella.

Toiminnan numeroista

Har­jat­tu­las­sa pelat­tiin men­neel­lä kau­del­la kaik­ki­aan 24.000 kier­ros­ta. Har­jat­tu­lan kier­ros­mää­rät eivät vaih­te­le mer­kit­tä­väs­ti vuo­si­ta­sol­la, mut­ta täs­tä on joh­det­ta­vis­sa myös yksi vah­vuuk­sis­tam­me, eli omis­ta­jil­le ja jäse­nil­le löy­tyy aina peliai­kaa. Huo­li­mat­ta edel­li­ses­tä, Green Fee-tuo­tot ovat kehit­ty­neet myön­tei­ses­ti jo useam­man vuo­den ajan. Kas­vua edel­lis­vuo­teen oli 9% ja kas­vu tulee kes­ki­mää­räi­sen Gree­fee-hin­nan nousus­ta. Osak­kail­lem­me tämä tar­koit­ti sitä, ettei pai­net­ta hoi­to­vas­tik­keen nos­ta­mi­seen ollut.

Erin­omais­ta golf­kau­den 2020 odotusta!

Yt, Juha

Juha Lauk­ka­nen
toimitusjohtaja
Har­jat­tu­la Golf Oy