Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Syksyn kentänhoitoa

Syksyn kentänhoitoa

24.9.2020

Kent­täyh­tiöm­me hal­li­tuk­sen teke­män pää­tök­sen mukai­ses­ti, aloi­tam­me kol­mo­sen (3) kel­tai­sen ja val­koi­sen lyön­ti­pai­kan remon­tin maa­nan­tai­na 28.9. Kol­mo­sen lop­pu­kausi pela­taan alkuun punai­sel­ta tiil­tä ja myö­hem­min lyön­ti­la­val­ta tii­paik­ko­jen välis­tä. Vaih­dam­me myös punai­sen lyön­ti­pai­kan nur­men, tasaam­me poh­jan ja vaih­dam­me uuden kas­vua­lus­tan. Kol­mo­sen lyön­ti­paik­ka on sijai­nil­taan var­joi­nen ja var­sin­kin tämän poik­keus­kau­den kova kulu­tus on lait­ta­nut lyön­ti­pin­nat kovil­le. Lop­pu­kau­des­ta on ollut jo vai­kea löy­tää hyvää koh­taa tii­mer­keil­le ja muu­ten­kin lyön­ti­pai­kas­ta on tul­lut hyvin epä­ta­sai­nen. Remon­tis­sa lyön­ti­pai­kan kel­tai­nen osa pysyy nykyi­ses­sä tasos­sa ja val­kois­ta osuut­ta nos­te­taan 50 cm. Myös lyön­ti­pai­kan kal­lis­tus kor­ja­taan vihe­ri­öön näh­den oikeak­si. Tal­ven aika­na pois­tam­me lyön­ti­pai­kan ympä­ril­tä ja 2 väy­län vasem­mas­ta reu­nas­ta pui­ta, jot­ta lyön­ti­paik­ka sai­si nykyis­tä enem­män valoa. Lyön­ti­pai­kan van­ha kas­vua­lus­ta käy­te­tään hyö­dyk­si klu­bin edus­tan put­ti­vi­he­riön laa­jen­nuk­seen, jol­la haem­me lisää muo­toa put­ti­har­joit­te­luun ko. vihe­riöl­lä. Laa­jen­nus­osa teh­dään kyl­vä­mäl­lä ja jos kaik­ki menee hyviin, niin ensi kesä­nä se voi­daan ottaa puttiharjoittelukäyttöön.

Vii­kol­la 40 teem­me grii­neil­le ns. tap­pi-ilmas­tuk­sen. Näin saam­me kas­vua­lus­taan ilmaa ja pois­tam­me maa­pe­rän tii­vis­ty­mis­tä. Samal­la sade­ve­si kul­keu­tuu parem­min pois vihe­riöi­den pin­noil­ta. Ken­tän men­tyä kiin­ni, teem­me syväil­mas­tuk­sen koko kas­vua­lus­ta­ker­rok­sen syvyy­del­tä. Lyön­ti­pai­koil­le teh­dään myö­hem­min holk­ki-ilmas­tus, jol­la pois­te­taan kui­tua ja jon­ka jäl­keen teh­dään vie­lä pin­taa tasaa­va hie­koi­tus. Edel­lis­ten hoi­to­toi­men­pi­tei­den val­mis­tut­tua, teem­me myös väy­lien ilmas­tuk­sen ja hie­koi­tuk­sen. Vii­kol­la 42 tyh­jen­näm­me kas­te­lu­jär­jes­tel­män vedestä.

Muis­ta­kaa seu­ra­ta verk­ko­si­vu­jem­me www.harjattulagolf.fi kent­tä­mes­ta­rio­sio­ta tai Ins­ta­gra­mis­ta @harjattulagolf, niin tie­dät­te mitä hoi­to­toi­men­pi­tei­tä on mil­loin­kin käynnissä.

Muita asioita

Syk­sy on aikaa, jol­loin kos­teus ja kelit ovat otol­li­sia kas­vi­tau­deil­le. Pois­tam­me vihe­riöil­tä joka päi­vä kas­teen leik­kaa­mal­la, jyrää­mäl­lä, har­jal­la tai lyi­jy­na­rul­la. Leik­kaa­mis­ta olem­me jo vähen­tä­neet ja vii­kol­la 40 nos­tam­me leik­kuu­kor­keu­den 4mm. Kos­ka tau­ti­pai­ne on kova, niin tulem­me teke­mään ruis­ku­tuk­sia lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la. Täl­lä het­kel­lä tulee illal­la jo nopeas­ti pimeä, joten jou­dum­me teke­mään ruis­ku­tuk­sia myös aamul­la. Kor­jaa­mat­to­maan alas­tu­lo­jäl­keen tau­dit iske­vät her­käs­ti, joten nyt eri­tyis­tä tark­kuut­ta lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­kien korjaukseen!

Pak­ka­saa­mut tule­vat myös pian ajan­koh­tai­sik­si. Muis­ta­kaa, että kuu­rai­sel­le ken­täl­le mene­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty! 1. tiil­lä on kent­tä sul­jet­tu pak­ka­sen takia ‑tau­lu, jos on yöpak­kas­ta ja kent­tä kuu­ras­sa. Kent­tä­hen­ki­lö­kun­ta antaa kyl­lä luvan men­nä pelaa­maan, kun tilan­ne on ohi! Jos olet­te läh­dös­sä 10. tiil­tä, niin käy­kää kat­so­mas­sa tilan­ne 1. tiiltä.

Kent­tä­mes­ta­ri
Juho