Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Pelaaminen Harjattulassa koronaepidemian aikana

Pelaaminen Harjattulassa koronaepidemian aikana

3.4.2020

Koro­nae­pi­de­mias­ta joh­tuen olem­me koos­ta­neet seu­raa­van ohjeis­tuk­sen kos­kien pelaa­mis­ta, Ran­ge-har­joit­te­lua sekä yleis­tä toi­min­taa golf-har­ras­tuk­sem­me paris­sa. Pelaa­jiem­me ja kent­tä­hen­ki­lö­kun­tam­me ter­veys ja hyvin­voin­ti ovat nyt kai­kes­sa etusi­jal­la. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti koro­na­vi­rus­ti­lan­teen kehit­ty­mis­tä sekä vira­no­mis­toi­min­taa, ohjeis­tuk­sia ja tie­dot­tei­ta. Tilan­ne elää jat­ku­vas­ti ja muu­tok­siin on syy­tä varautua.

Nämä sään­nöt on laa­dit­tu sik­si, että voim­me mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen, vas­tuul­li­sen ja kon­tak­tit­to­man pelaa­mi­sen sekä ehkäis­tä koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­tä. Nämä sään­nöt poh­jau­tu­vat THL:n, Suo­men hal­li­tuk­sen ja Suo­men Golflii­ton ohjeis­tuk­siin. Näi­tä sään­tö­jä on kaik­kien noudatettava.

Pelaamiseen liittyvät rajoitukset

 • Jos sinul­la on vähän­kin kipeä olo, jää kotiin. Jos lähi­pii­ril­lä­si on fluns­san oirei­ta, on myös täl­löin parem­pi jää­dä kotiin.
 • Sai­raa­na ole­vat ja karan­tee­niin ohja­tut tai mää­rä­tyt pysy­vät kotona.
 • Yli 70-vuo­tiai­ta ja mui­ta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via pyy­de­tään nou­dat­ta­maan val­tio­neu­vos­ton toi­min­taoh­jet­ta (Toi­min­taoh­jee­na yli 70-vuo­ti­aat ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat vel­voi­te­taan pysy­mään eril­lään kon­tak­teis­ta mui­den ihmis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mukaan).
 • Ken­täl­lä ja Ran­ge-har­joit­te­lus­sa pitää muis­taa vähin­tään 2 m turvaväli.
 • Pelaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta enin­tään kol­men (3) hen­gen ryhmissä.
 • Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to ja Pro Shop ovat auki erityisjärjestelyin.
 • Klu­bi­ra­vin­to­la, puku­huo­neet ja sau­na­ti­lat ovat kiin­ni. Ravin­to­lan ja kios­kin ulos­myyn­ti eri­tyis­jär­jes­te­lyin on mahdollista.
 • WC-tilat ovat pelaa­jien käy­tös­sä klu­bin aulas­sa sekä puo­li­mat­kan kios­kil­la ken­tän auki olles­sa. Ken­täl­lä ole­vat Puuceet eivät ole käytössä.

Erikoisjärjestelyt ja ohjeet kentällä

 • Muis­ta käsi­hy­gie­nia! Pese kädet saip­pual­la mah­dol­li­suuk­sien mukaan ja pidä käsi­de­siä mukana.
 • Älä kät­te­le tai halai­le pelikavereita.
 • Pidä riit­tä­vä sosi­aa­li­nen tur­va­vä­li peli­ka­ve­rei­hin, vähin­tään 2 metriä.
 • Ken­täl­lä ei ole pal­lo­pe­su­rei­ta ja roska-astioita.
 • Ken­täl­lä ei ole bunkkeriharavia.
 • Ken­täl­lä ei ole lai­na­kär­ry­jä. Ota mukaan omat bägi­kär­ryt tai kan­na bägiä.
 • Vain oman gol­fau­ton käyt­tö sal­lit­tu. Vuo­kra-autot eivät ole käytössä.
 • Pidä lip­pu­tan­ko reiäs­sä, älä kos­ke tan­koon. Reiän poh­jal­la on koro­ke, joka hel­pot­taa pal­lon poi­mi­mis­ta reiäs­tä. Nos­ta reiäs­tä vain oma peli­pal­lo­si, älä nos­ta mui­den pal­lo­ja reiästä.
 • Älä käy­tä tai lai­naa peli­ka­ve­rei­den mai­lo­ja tai mui­den käyt­tä­miä tiitä.
 • Ken­täl­lä ei saa ohit­taa, joten eri­tyis­huo­mio pelinopeuteen.

Erikoisjärjestelyt ja ohjeet rangella

 • Pidä etäi­syyt­tä toi­seen hen­ki­löön myös ran­gel­la, vähin­tään 2 metriä.
 • Käsit­te­le pal­lo­ja vain han­sik­kaat tai muut suo­ja­kä­si­neet kädessä.
 • Ran­gel­la ei ole pal­lo­ko­re­ja. Tuo muka­na­si oma kori tai muo­vi­pus­si pal­lo­ja varten.
 • Älä lai­naa tois­ten välineitä.
 • Lyöntipaikoista/ ‑matois­ta vain joka toi­nen on käytössä.
 • Pal­loau­to­maat­ti toi­mii Cal­lock-mobii­li­mak­su­na tai jo lada­tuil­la pal­lo­kor­teil­la. Emme lataa uusia kort­te­ja cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­sa toistaiseksi.
 • Har­joi­tus­put­ti­vi­he­riöl­le vain kol­me (3) hen­ki­löä kerrallaan

Ei moka­ta tätä nyt, sil­lä ohjei­den nou­dat­ta­mat­to­muus meil­lä tai muu­al­la, voi pahim­mil­laan joh­taa kent­tien sulkemiseen.

Olem­me koon­neet lop­puun vii­mei­sim­mät päi­vi­tyk­set THL:n UKK-osios­ta sekä Suo­men Golflii­ton ohjeis­tuk­sis­ta koro­na­ti­lan­tee­seen liittyen.

Har­jat­tu­la Golf
Hal­li­tuk­set ja henkilökunta

Lue lisää

Golfliiton päivitetty tiedote: COVID-19 ja UKK

https://golf.fi/pelaajalle/golfliiton-paivitetty-tiedote-koronavirus/

Ajankohtaista koronaviruksesta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/mita-yli-70-vuotiaan-pitaa-ottaa-huomioon-koronavirustilanteessa-