Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasetu golfin sisäharjoitteluun

Osakasetu golfin sisäharjoitteluun

18.12.2020

Olem­me sol­mi­neet yhteis­työ­so­pi­muk­sen Leaf Aree­nal­la golf­si­mu­laat­to­ria pyö­rit­tä­vän 365golf Oy:n kans­sa. Yhtiöm­me osak­kaa­na, sinul­la on sopi­muk­sem­me kaut­ta mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää simu­laat­to­ri­pe­laa­mis­ta ja ‑har­joit­te­lua veloi­tuk­set­ta. Etu on voi­mas­sa ainoas­taan osak­kail­lem­me, eikä ole siir­ret­tä­vis­sä eteen päin. Osak­kaan seu­ras­sa simu­laat­to­riin tule­vat muut kuin osak­kaam­me, mak­sa­vat käy­tös­tä nor­maa­lin hin­noit­te­lun mukai­ses­ti. Tämän pos­tin liit­tee­nä ovat varaus- ja toi­min­taoh­jeet edun hyödyntämiseen.

Koro­na­ti­lan­ne on Turun seu­dul­la vaka­va. Kun käy­tät osa­ka­se­tua, muis­ta toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja kaik­kia val­lit­se­van koro­na­ti­lan­teen vaa­ti­mia tur­vaoh­jei­ta nou­dat­taen. Simu­laat­to­ri­golf on paras­ta 2–4 hen­gen ryh­mäl­lä, joten tut­tu ja tur­val­li­nen peli­po­ruk­ka kasaan ja ken­täl­le. Pysy­tään terveenä!

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy

365Golf Page 1 1024x576 A 365Golf Page 2 1024x576 A