Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten golf- ja liikuntaleirit kesäkuussa 2020

Lasten golf- ja liikuntaleirit kesäkuussa 2020

7.5.2020

Arvoi­sat HGCC:n van­hem­mat, iso­van­hem­mat, sedät ja tädit,

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit pääs­tään sit­ten­kin jär­jes­tä­mään Har­jat­tu­las­sa kesä­kuun kah­del­la ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Ylei­set koro­na­ra­joi­tuk­set muut­tu­vat 1.6. alkaen. Rajoi­tus­ten hel­po­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta, haluam­me toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja luo­da tur­val­li­sen lei­riym­pä­ris­tön, nou­dat­taen kaik­kia annet­tu­ja suo­si­tuk­sia. Seu­raam­me tar­koin koro­na­ti­lan­teen kehi­tys­tä ja tar­vit­taes­sa jous­tam­me tilan­teen vaa­ti­mal­la taval­la. Oikeu­den muu­tok­siin pidetään.

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit kesä­kuus­sa 2020 jär­jes­täm­me seuraavasti:

Lei­ri 1 (viik­ko 23) maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 1.–5. kesä­kuu­ta 2020
Lei­ri 2 (viik­ko 24) maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 8.–12.kesäkuuta 2020

Lei­rit sopi­vat niin lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le kuin lajin jo aloit­ta­neil­le 6–13 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­lan omat gol­fo­pet­ta­jat Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9.00 ja päät­ty­vät klo 15.30. Varus­teik­si tar­vi­taan sään mukai­set ulkoi­lu­va­rus­teet, lip­pa­lak­ki ja juo­ma­pul­lo. Muut tar­vit­ta­vat väli­neet saa lai­nak­si lei­rin ajak­si. Myös omia väli­nei­tä voi käyt­tää. Lei­rin päät­teek­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Green Card.

Koro­na­ti­lan­teen takia tulem­me lei­rien aika­na kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mio­ta käsi­hy­gie­ni­aan, lei­ri­ryh­mien jaka­mi­seen toi­min­nal­li­siin pien­ryh­miin sekä ruo­kai­lui­den järjestämiseen.

Tar­kem­pi lei­rioh­jel­ma osal­lis­tu­jil­le jae­taan lähem­pä­nä ajankohtaa.

Lei­rin hin­ta 165 €/hlö
sis. lei­rioh­jel­man, väli­neet, lou­naan, väli­pa­lan ja vakuutukset.

Ter­ve­tu­loa mukaan haus­kaan jouk­koon. Ilmoit­ta­tu­mi­sia ote­taan nyt vastaan!

Tie­dus­te­lut:
Juha Lauk­ka­nen, HGCC ry:n toiminnanjohtaja
puh. 040 754 5106
tai juha.laukkanen@harjattula.fi