Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttämestarin palsta: Kevään kuulumisia

Kenttämestarin palsta: Kevään kuulumisia

8.5.2020

Kevät on nyt eden­nyt tou­ko­kuun puo­lel­le ja hei­nä on alka­nut kas­va­maan läm­mön ja kos­teu­den ansios­ta. Nyt alkaa väy­lät ja raf­fit myös heräi­le­mään ja nii­tä on alet­tu leik­kaa­maan. Grii­nit ja lyön­ti­pai­kat ovat myös alka­neet kas­va­maan ja nii­den leik­kuu tar­ve alkaa ole­maan jo useam­pi ker­ta vii­kos­sa. Pyrim­me myös lisää­mään leik­kuun väli­päi­viin jyräys­tä. Muu­ta­mia muu­tok­sia on myös tul­lut bunk­ke­rei­hin. 1. tuli uusi väy­lä­bunk­ke­ri ja oike­aa grii­ni­bunk­ke­ria muo­kat­tiin hie­man, että se tuli­si parem­min peliin. 5. on nyt myös pois­tet­tu bunk­ke­ri. Bunk­ke­rei­den vii­meis­te­ly saa­daan val­miik­si vii­kol­la 22, kun saam­me siir­to­nur­mea niihin.

Kulu­nut tal­vi oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen muu­ten­kin kuin koro­nan takia. Tal­vea ei käy­tän­nös­sä ollut ollen­kaan. Sii­nä­kin oli pie­ni ris­kin­sä, kos­ka hei­nä oli jo lepo­ti­las­sa ja läm­pö­ti­la oli plus­san puo­lel­la ja lumi­pei­tet­tä ei ollut suo­ja­na. Pak­kas­päi­vi­nä lumi­pei­tet­tä oli­si myös kai­vat­tu ettei hei­nä palel­lu. Tal­ven aika­na tuli myös pal­jon vesi­sa­tei­ta. Monet bunk­ke­rit oli­vat jopa täyn­nä vet­tä. Vesi­sa­teet huuh­toi­vat myös aika pal­jon ravin­tei­ta maas­ta. Tal­ven lumi- ja pak­ka­sen­nä­tyk­set tuli­vat maa­lis­kuun lop­puun. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta kent­tä tal­veh­ti todel­la hyvin ja pää­sim­me ava­maan lähes vir­heet­tö­mil­le grii­neil­le huh­ti­kuun puo­les­sa välis­sä. Se oli 2 viik­koa aikai­sem­min mitä vii­me vuon­na. On kyl­lä ollut hie­no näh­dä, että ken­täl­lä on riit­tä­nyt pal­jon pelaa­jia heti avaa­mi­ses­ta läh­tien. Koro­na tilan­ne aiheut­ti myös sen tilan­teen, että kent­tä avat­tiin eri­kois­jär­jes­te­lyin ilman ros­kik­sia, bägi­kär­ry­jä ja bunkkeriharavoita.

Tule­via hoi­to­ja tou­ko­kuus­sa: Väy­lät lan­noi­te­taan rakei­sel­la lan­noit­teel­la vii­kol­la 20. Ja jou­dum­me kas­te­le­maan väy­liä myös päi­väl­lä. Grii­neil­le teh­dään kevyt hol­ki­tus vii­kol­la 21. Sil­lä pois­tam­me hie­man kui­tua grii­neil­tä. Sen kans­sa lai­tam­me hiek­kaa ja täy­den­nys­kyl­ve­tään rön­sy­röl­lil­lä 1,2,3,4,6,17 grii­nit. Muis­ta­kaa seu­ra­ta Har­jat­tu­la gol­fin net­ti sivuil­ta Kent­tä osios­ta Kent­tä­mes­ta­ri niin tie­dät­te min­kä­lai­sia hoi­to­ja olen suun­ni­tel­lut viikolle.

Lopuk­si haluan vie­lä ker­toa hie­man itses­tä­ni. Olen 35-vuo­tias per­heen isä Loh­jal­ta. Siir­ryin tän­ne Har­jat­tu­laan tam­mi­kuus­sa St. Lau­rence Gol­fis­ta. Siel­lä toi­min ken­tän­hoi­ta­ja­na. Golf­ken­tän­hoi­ta­ja uran aloi­tin vuon­na 2003 kun olin kesä­töi­tä vail­la ja kave­ri­ni sai hou­ku­tel­tua hake­maan töi­tä St. Lau­rence gol­fis­ta. Olen pelan­nut gol­fia vuo­des­ta 1997, joten golf­ken­tän­hoi­to tun­tui hyväl­tä vaih­toeh­dol­ta kesä­töik­si. Innos­tuin ken­tän­hoi­dos­ta sen ver­ran pal­jon, että sil­le tiel­le olen myös jää­nyt. Kiin­nos­tus ken­tän­hoi­toon on ollut suu­ri ja minul­la halu kou­lut­tau­tua lisää, joten olen suo­rit­ta­nut ken­tän­hoi­ta­jan ammat­ti­tut­kin­non ja kent­tä­mes­ta­rin erikoisammattitutkinnon.

Ken­tän­hoi­dol­li­sin terveisin,
Juho Sil­lan­ta­ka, Kenttämestari

Juho Sillantaka Harjattula Golf 1 Juho Sillantaka Harjattula Golf 2 Juho Sillantaka Harjattula Golf 3 Juho Sillantaka Harjattula Golf 4 Juho Sillantaka Harjattula Golf 5 Juho Sillantaka Harjattula Golf 6 Juho Sillantaka Harjattula Golf 7 Juho Sillantaka Harjattula Golf 8 Juho Sillantaka Harjattula Golf 10

Tämä viimeinen kuva on otettu 21.1.2020 — kyllä, siis tammikuussa!

Juho Sillantaka Harjattula Golf 9 Tammikuu