Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentänhoitoa kesäkuussa

Kentänhoitoa kesäkuussa

14.6.2020

Suo­ri­tam­me huo­men­na maa­nan­tai­na illal­la 15.6.2020 kent­täm­me vihe­riöi­den tap­pi-ilmas­tuk­sen. Aloi­tam­me työt klo 20:00 alkaen väy­läs­tä 1, kun ajan­va­raus on päät­ty­nyt. Jot­ta työ ete­nee mah­dol­li­sim­man jou­he­vas­ti, ei ilta­läh­tö­jä ole ken­täl­le klo 20 jäl­keen. Tap­pi-ilmas­tuk­sen jäl­keen vihe­riöt jyrä­tään, jot­ta nii­den tasai­suus saa­daan palau­tet­tua. Edel­li­ses­tä ilmas­tuk­ses­ta on jo tovi, joten tämä toi­men­pi­de on tar­peen. Ilmas­tuk­sel­la kas­vua­lus­taan saa­daan lisää ilma­ti­laa, jol­loin vihe­riö­ruo­hol­la on mah­dol­li­suus kas­vat­taa juu­ret syvem­mäl­le. Ruo­ho kes­tää parem­min myös kui­vuut­ta, kun kos­teus ja ravin­teet pää­se­vät kas­vua­lus­tas­sa syvemmällä.

Maa­nan­tai­na 22.6.2020 teem­me myös hie­koi­tuk­sen vihe­riöil­le. Toi­men­pi­teel­lä vihe­riöi­hin saa­daan tasai­suut­ta ja kont­rol­loi­daan kui­dun mää­rää. Toi­men­pi­teen ansios­ta saam­me myös las­ket­tua leik­kuu­kor­keut­ta. Näil­lä toi­men­pi­teil­lä alam­me myös val­mis­tau­tu­maan hei­nä­kuus­sa 11.–12.7. ken­täl­läm­me pelat­ta­vaan Fin­nish Junior Tou­rin osakilpailuun.

Hel­le­jak­sot ovat aina haas­te golf­ken­til­le. Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä ja hoi­to­suun­ni­tel­mis­ta joh­tuen, aloi­tam­me ken­tän kas­te­lun aikai­sem­min illal­la. Niin sanot­tu kas­te­luik­ku­na on hyö­dyn­net­tä­vä yön aika­na mah­dol­li­sim­man tark­kaan, ennen pelaa­jia ja ken­tän päi­vit­täi­siä hoi­to­toi­mia. Kas­te­lu­jär­jes­tel­män kapa­si­teet­tim­me on rajal­li­nen ja se pyri­tään näin hyö­dyn­tä­mään ajal­li­ses­ti mah­dol­li­sim­man tarkoin.

Kii­tos ymmär­ryk­ses­tä ja kärsivällisyydestä!

Kesä- ja ken­tän­hoi­dol­li­sin terveisin

Kent­tä­mes­ta­ri,
Juho Sillantaka