Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan range on suljettu toistaiseksi

Harjattulan range on suljettu toistaiseksi

25.3.2020

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Koro­nae­pi­de­mia vali­tet­ta­vas­ti ete­nee ja täs­tä syys­tä olem­me teh­neet pää­tök­sen sul­kea Har­jat­tu­lan ran­ge tois­tai­sek­si. Ran­ge-pal­lot ja ‑korit käy­vät päi­vän aika­na mones­sa kädes­sä, joten tar­tun­ta­ris­ki on ole­mas­sa ja kas­vaa. Myös annet­tu­jen yleis­ten (THL) tur­vaoh­jei­den nou­dat­ta­mi­sen val­von­ta on vai­ke­aa, kos­ka toi­min­tam­me on vie­lä off sea­son ‑vai­hees­sa. Lisäk­si oma kent­tä­hen­ki­lö­kun­tam­me jou­tuu päi­vit­täin käsit­te­le­mään ran­ge-väli­neis­töä, kun ran­ge on auki.

Kent­tä­hen­ki­lö­kun­tam­me työ­tur­val­li­suus on val­lit­se­vas­sa epi­de­mia­ti­lan­tees­sa tur­vat­ta­va ja sitä kaut­ta golf­ken­täs­tä, mei­dän tär­keim­mäs­tä omai­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen. Seu­raam­me koro­na­ti­lan­teen kehit­ty­mis­tä tar­koin ja pyrim­me mukau­tu­maan hyvin­kin nopeas­ti muut­tu­vaan tilan­tee­seen. Vas­tuul­li­suus on nyt valt­tia eikä sitä voi lii­kaa koros­taa. Näis­sä tal­kois­sa tar­vi­taan meis­tä jokaista.

Ei moka­ta tätä nyt, sil­lä vie­lä koit­taa aika tämän kai­ken jälkeenkin.

Golf­ter­vei­sin,

Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.