Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan naisten reikäpelit 2020

Harjattulan naisten reikäpelit 2020

7.5.2020

Kisa­vas­taa­va: Maria Säilä

1 § Peliparien muodostuminen

Ensim­mäi­sen kier­rok­sen parit arvo­taan ja kaa­vio muo­dos­te­taan heti, kun aloi­tus­pa­rit on muo­dos­tet­tu. Kaa­vion pää­see säh­kö­pos­tis­sa lähe­te­tys­tä lin­kis­tä sekä Har­jat­tu­lan net­ti­si­vuil­ta. Osal­lis­tues­saan rei­kä­pe­liin antaa samal­la luvan yhteys­tie­to­jen­sa jaka­mi­seen muil­le pelaa­jil­le. Säh­kö­pos­tis­sa on myös osal­lis­tu­jien yhteys­tie­dot, jot­ta pys­ty­tään sopi­maan pelit.

Joka kier­rok­sel­la paris­ta toi­nen puto­aa ja voit­ta­ja jat­kaa seu­raa­val­le kier­rok­sel­le saa­den vas­taan­sa kaa­vios­sa etu­kä­teen mää­rä­tyn pelaa­jan. Pareis­ta jat­koon mene­vän nimi sekä kier­rok­sen tulos ilmoi­te­taan kier­rok­sen jäl­keen teks­ti­vies­til­lä tai What­sap­pil­la Maria Säi­läl­le p. 040 359 1451. Kisa­vas­taa­va­na Maria päi­vit­tää kaa­vio­ta, sitä mukaa, kun voit­ta­jia selviää.

2 § Pelaaminen

Kisa pela­taan puo­lik­kail­la slope-tasoituksilla.

Esi­mer­kik­si toi­sen pelaa­jan tasoi­tus on 37, jol­loin se jaet­tu­na kah­del­la on 18,5. Toi­sen pelaa­jan tasoi­tus on 21 ja se jaet­tu­na kah­del­la on 10,5. Näi­den slo­pet ovat 19 ja 11 sekä ero­tus 19–11=8. Kor­keam­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va saa ken­tän 8 vai­keim­mal­la väy­läl­lä yhden lyön­nin eteen. (Kat­so tulos­kor­tis­ta väy­lien vaikeusjärjestys.)

Kan­nat­taa val­miik­si mer­ki­tä kort­tiin ne väy­lät, joil­la toi­nen pelaa­jis­ta saa yhden lyön­nin enem­män kuin vas­tus­ta­ja, pela­tak­seen reiän sil­ti tasan.

Hyvä sys­tee­mi pelin ede­tes­sä on tulos­kor­tis­sa ren­gas­taa sen pelaa­jan sarak­kees­ta tulos, jol­la rei­kä on voi­tet­tu. Aut­taa tilan­teen seuraamista.

Huom! Jos vas­tus­ta­ja luo­vut­taa reiän, ei toi­nen­kaan pelaa sitä lop­puun vaan kuit­taa väy­län voi­ton itsel­leen. Näin nopeu­te­taan peliä, jos ”sei­nä nousee vas­taan” ja tilan­ne on toivoton.

3 § Pelin kulku ja lopputulos

Lop­pu­tu­los ilmoi­te­taan niin että ensin mai­ni­taan kuin­ka mon­ta rei­kää pela­tuis­ta voit­ta­ja voit­ti ja kuin­ka mon­ta rei­kää jäi pelaa­mat­ta, kun peli rat­ke­si (esim. 5/3). Tulos tar­koit­taa, että peli on rat­ken­nut väy­läl­lä 15 ja 3 väy­lää jäi pelaa­mat­ta. Voit­ta­ja on 15 pela­tus­ta väy­läs­tä voit­ta­nut 5.

Pelin kul­ku on voi­nut täl­löin olla seuraava:

Väy­lä 1 A voit­ti tilan­ne 1–0
Väy­lä 2 Pelat­tiin tasan (tasoi­tus huomioiden)tilanne edel­leen 1–0
Väy­lä 3 A voit­ti, tilan­ne 2–0
Väy­lä 4 B voit­ti, tilan­ne 1–0
Väy­lä 5 B voit­ti, tilan­ne 0–0
Väy­lä 6 Pelat­tiin tasan, tilan­ne edel­leen 0–0
Väy­lä 7 B voit­ti, tilan­ne 0–1
Väy­lä 8 B voit­ti, tilan­ne 0–2
Väy­lä 9 Tasan, tilan­ne 0–2
Väy­lä 10 A voit­ti, tilan­ne 0–1
Väy­lä 11 B voit­ti, 0–2
Väy­lä 12 B voit­ti, 0–3
Väy­lä 13 B voit­ti, 0–4
Väy­lä 14 Tasan, tilan­ne 0–4. Jäl­jel­lä nel­jä väylää.
A voi vie­lä tasoit­taa pelin! Jol­loin jat­ket­tai­siin toi­sel­le kierrokselle.
Väy­lä 15 B voit­ti, tilan­ne 0–5. Peli päät­tyi. Jäl­jel­lä enää 3 väy­lää ja A tar­vit­si­si 5 voi­tet­tua väy­lää voittoon.

Lop­pu­tu­los ilmoi­te­taan siis 5/3. B sai vii­si voit­toa enem­män kuin A ja väy­liä jäi pelaa­mat­ta kolme.

Jos tilan­ne on tasan 18 reiän jäl­keen, jat­ke­taan peliä toi­sel­le kier­rok­sel­le rei­kä ker­ral­laan samoil­la sään­nöil­lä kun­nes jom­pi­kum­pi voit­taa reiän.

Help­poa ja hauskaa!

Peli­kier­rok­seen tulee ihan eri jän­ni­te. Tär­kein­tä on voit­taa peli­pa­ri. Nyt voit unoh­taa oman tasoi­tuk­se­si ja bogey-pis­teet. Voit pela­ta vaik­ka kuin­ka hyvin tai huo­nos­ti. Ainoas­taan väy­län voit­ta­mi­nen ratkaisee.