Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golfin kilpailukausi käynnistyy la 9.5.

Harjattula Golfin kilpailukausi käynnistyy la 9.5.

29.4.2020

Har­jat­tu­la Gol­fin kil­pai­lu­kausi käyn­nis­tyy lau­an­tai­na 9.5. pelat­ta­val­la Pre­si­dent’s Open kil­pai­lul­la. Poik­keus­o­lois­ta joh­tuen, nou­da­tam­me annet­tu­ja eri­tyis­oh­jei­ta, jot­ka pelaa­mi­ses­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä ken­täl­lä ovat edel­leen voimassa.

https://harjattulagolf.fi/kausi-2020/pelaaminen-harjattula-golfissa-koronaepidemian-aikana/

President’s Open 2020

Kil­pai­lu pela­taan väliai­ka­läh­döil­lä alkaen klo 08.30 (alka­mi­sai­ka kor­jat­tu 4.5.2020) Tiil­tä 1, kol­men (3) hen­gen ryh­mis­sä 10 min läh­tö­vä­lein. Poik­keus­o­lois­ta joh­tuen, läh­tö­ryh­mä­toi­vei­ta voi esit­tää kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä kom­ment­ti osioon.

Sar­jat:
M/N (hcp 0.0 — 9.9) SCR Tiit 63/51
M/N (hcp 10.0 — 17.9) HCP LP Tiit 58/49
M/N (hcp 18.0 — 36.0) PB Tiit 58/49

Tulos­kor­tit:
Kul­le­kin ryh­mäl­le anne­taan yksi tulos­kort­ti. Yksi ryh­män pelaa­jis­ta toi­mii “merk­ka­ri­na” ja mer­kit­see kaik­kien ryh­män pelaa­jien tulok­set kort­tiin. Kier­rok­sen jäl­keen merk­ka­ri käy ilmoit­ta­mas­sa koko ryh­män tulok­set caddiemasterille.

Tulok­set ja palkinnot:
Kun­kin sar­jan tulok­set jul­kais­taan kil­pai­lun jäl­keen ver­kos­sa https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­sa kil­pai­lut. Jokai­ses­ta sar­jas­ta pal­ki­taan kol­me paras­ta. Kil­pai­lun pal­kin­not on nou­det­ta­vis­sa cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­ta, tulos­ten jul­kai­sun jälkeen.

Ruo­kai­lu:
Har­jat­tu­lan Klu­bi tar­joi­lee kil­pai­lun osal­lis­tu­jil­le take away-ruo­kaa puo­li­mat­kan kios­kil­ta. Ruo­ka sisäl­tyy kilpailumaksuun.

Kil­pai­lu­mak­sut:
Osa­kas­jä­se­net 10 €, osak­kaat ja jäse­net 15 €, vie­raat 45 €.

Kil­pai­luun ilmoittautuminen
Tapah­tuu omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le puh. 040 587 6523. Kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­nen on nyt avat­tu https://hgcc.nexgolf.fi

President´s Open kil­pai­lu toi­mii kil­pai­lu­toi­min­nan pilot­ti­na, jol­la tes­taam­me tapah­tu­man tur­val­lis­ta läpi­vien­tiä näis­sä poik­keus­o­lois­sa. Muis­te­taan eri­tyi­ses­ti kaik­ki anne­tut tur­va- ja toi­min­taoh­jeet sekä vas­tuul­li­suus mui­ta pelaa­jia koh­taan. Tul­laan ken­täl­le hiu­kan ennen oman kil­pai­lu­ryh­män läh­tö­ai­kaa sekä pois­tu­taan pai­kal­ta suju­vas­ti kil­pai­lun jäl­keen. On tär­ke­ää, että eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä huo­li­mat­ta saam­me 2020 kil­pai­lu­kau­den käyn­tiin ja hen­gen­ra­vin­toa golf-kil­pai­lun nälkään.

Muis­tu­tus alas­tu­lo- ja lyön­ti­jäl­kien korjaamisesta
Vas­tuul­li­suus pitää sisäl­lään vas­tuul­li­suu­den myös kent­tää koh­taan. Pide­tään siis huo­li alas­tu­lo- ja lyön­ti­jäl­kien kor­jaa­mi­ses­ta. Täs­tä “omai­suu­den hoi­dos­ta” huo­leh­ti­mi­nen on kaik­kien ken­tän käyt­tä­jien teh­tä­vä. Kent­täm­me on ajan­koh­taan näh­den erin­omai­ses­sa kun­nos­sa, pide­tään se myös sellaisena.

Erin­omais­ta kil­pai­lu­kau­den 2020 alkua ja hyvää vap­pua kaikille!

Har­jat­tu­la Golf