Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kestävän kehityksen seura

Kestävän kehityksen seura

18.8.2020

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me osak­kaat ja jäsenet

Saam­me ylpeä­nä esit­tää, että Har­jat­tu­la Gol­fil­le on myön­net­ty GEO ser­ti­fi­kaat­ti. Ser­ti­fi­kaat­ti on GEO Foun­da­tio­nin myön­tä­mä maa­il­man­laa­jui­nen ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti. Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä 13 ser­ti­fioi­tua kent­tää. Suo­men golfliit­to kan­nus­taa kent­tiä liit­ty­mään OnCour­se ‑ohjel­maan ja sitä myö­tä saa­maan ser­ti­fioin­nin. Olem­me täl­lä het­kel­lä ainoa Turun seu­dun kent­tä, jol­la on kysei­nen sertifiointi.

Ser­ti­fi­kaat­ti on merk­ki sii­tä, että meil­lä huo­mioi­daan ympä­ris­töä ja kes­tä­vää kehi­tys­tä. Se vel­voit­taa myös mei­tä pitä­mään kir­jaa luon­nos­ta, resurs­seis­ta ja yhtei­sös­tä sekä kehit­tä­mään nii­tä kes­tä­vän kehi­tyk­sen kan­nal­ta parem­paan suun­taan esim. vähen­tä­mäl­lä ener­gian ja veden kulu­tus­ta. Vuo­den tie­dot syö­te­tään OnCour­se ‑ohjel­maan. Kerät­tä­viä tie­to­ja ovat mm. ener­gian kulu­tus, jät­tei­den mää­rä, tor­jun­ta-ainei­den käyt­tö­mää­rät, lan­noit­tei­den ravin­tei­den mää­rät jne. Ser­ti­fioin­nin yhtey­des­sä käy­dään aina läpi myös paran­nuseh­do­tuk­sia eri ja nii­tä tulee myös toteut­taa seu­raa­vaan ser­ti­fioin­tiin men­nes­sä. Ser­ti­fioin­nit teh­dään 3 vuo­den välein.

Voit käy­dä luke­mas­sa ser­ti­fioin­ti rapor­tin lin­kin kautta
https://sustainable.golf/directory/harjattula-golf-and-country-club