Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfin sisäharjoittelun aloitus siirtyy

Golfin sisäharjoittelun aloitus siirtyy

2.12.2020

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Koro­na­ti­lan­ne on Turun seu­dul­la leviä­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä. Var­si­nais-Suo­men Sai­raan­hoi­to­pii­ri antoi eilen tiis­tai­na 1.12. uudet tiu­ken­ne­tut suo­si­tuk­sen­sa tilan­teen joh­dos­ta. Suo­si­tuk­se­na on mm. sisä­ti­lois­sa tapah­tu­van aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen aina 23.12.2020 asti. Asias­ta tar­kem­min https://yle.fi/uutiset/3–11673731

HGCC ry on päät­tä­nyt nou­dat­taa annet­tu­ja ohjei­ta ja suo­si­tuk­sia. Täs­tä syys­tä siir­räm­me 5.– 6.12. vii­kon­lo­pul­le suun­ni­tel­tua gol­fin sisä­har­joit­te­lun aloit­ta­mis­ta JN Aree­nal­la anne­tun suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti aikai­sin­taan jou­lu­kuun lopul­le. Seu­raam­me tar­koin tilan­teen kehi­tys­tä ja rea­goim­me mah­dol­li­siin muu­tok­siin jous­ta­vas­ti sekä tie­do­tam­me asias­ta, heti kun uut­ta ilme­nee. Junio­rei­den tal­vi­har­joi­tus­ryh­miä tie­do­tam­me asias­ta vie­lä erikseen.

Olem­me koko koro­na­pan­de­mian ajan pyr­ki­neet toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja ter­veys edel­lä. Jou­lu lähes­tyy ja haluam­me myös omal­ta osal­tam­me olla var­mis­ta­mas­sa mah­dol­li­suut­ta viet­tää sitä per­he­pii­ris­sä, läheis­ten seu­ras­sa terveenä.

Hyvää jou­lun odo­tus­ta ja tule­vaa itsenäisyyspäivää!

Golf­ter­vei­sin,
HGCC ry