Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Voisiko golf olla sinun juttusi?

Voisiko golf olla sinun juttusi?

6.4.2019

Gol­fin sano­taan ole­van raja­ton­ta rie­mua, kuten rock­musii­kin ja jokai­sel­la saa olla oma, ”mun­ta­pa­pe­la­ta” kuten suo­men golfliit­to on stra­te­gias­saan osu­vas­ti lin­jan­nut. Gol­fia ilmoit­taa har­ras­ta­van­sa 140 000 suo­ma­lais­ta, joten se lii­kut­taa jo aika isoa osaa meistä.

Joil­le­kin golf on kil­pai­le­mis­ta ja omien tai­to­jen pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­tä. Toi­sil­le se on tapa elää muka­na itsel­le tär­keäs­sä sosi­aa­li­ses­sa ver­kos­tos­sa. Ja mah­tuu jouk­koon nii­tä­kin, joil­le arvok­kain­ta ovat kier­rok­sen tar­joa­mat luon­toe­lä­myk­set ja har­ras­tuk­sen sii­vel­lä, kuin var­kain saa­tu kuntoliikunta.
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club juh­lii tänä vuon­na 30-vuo­tis­tai­val­taan tur­ku­lai­se­na golf­seu­ra­na. Haluam­me jat­kos­sa­kin olla vah­va pai­kal­li­nen toi­mi­ja ja tar­jo­ta Har­jat­tu­lan näköis­tä pelaa­ja­pol­kua Turun ete­lä­puo­lis­ten saar­ten Hir­ven­sa­lon, Sata­van ja Kaks­ker­ran asukkaille.
Golf­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det, sil­lä gol­fo­pet­ta­jam­me Lar­ri Ver­mo­la ja Son­ja Kal­lio jär­jes­tä­vät gol­fin alkeis­kurs­se­ja läpi koko kesä­kau­den. Har­jat­tu­la Gol­fin jäse­nil­le on tar­jol­la myös poik­keuk­sel­li­sen hyvät jat­ko-opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det, sil­lä Lar­rin ja Son­jan ope­tus­oh­jel­maan kuu­lu­vat myös jäse­nis­töm­me vii­koit­tai­set tee­mao­pe­tuk­set niin kesäl­lä, kuin tal­vel­la ja vie­lä­pä veloituksetta.
Muis­ta­kaa myös kesä­kuun alus­sa Har­jat­tu­las­sa jär­jes­tet­tä­vät las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit. Vuo­sien saa­tos­sa juu­ri las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit ovat olleet monel­le alkusy­säys koko per­het­tä yhdis­tä­vän har­ras­tuk­sen aloittamiselle.
Golf on paras­ta vapaa-aikaa yhdes­sä per­heen, ystä­vien, kave­rei­den, kou­lu­ka­ve­rien, mut­ta myös uusien tut­ta­vuuk­sien kes­ken kaik­kia yhdis­tä­vil­lä yhtei­sil­lä peli­sään­nöil­lä. Seu­ram­me vii­me vuo­det ovat olleet jäsen­mää­räm­me kas­vun vuo­sia ja mei­tä onkin Har­jat­tu­las­sa jo pit­käl­ti yli tuhat. Voi­si­ko tänä vuon­na olla sinun vuo­ro­si hypä­tä mukaan ren­toon joukkoomme?

Parasta vapaa-aikaa yhdessä.

Ter­ve­tu­loa kokeilemaan!

Juha Maininki

Juha Lauk­ka­nen

toi­min­nan­joh­ta­ja, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club

HINNAT 2019

Jäsenmaksut:

Aikui­nen 110 €
Junio­ri alle 14 vuot­ta 140 €
Junio­ri 15–21 vuot­ta 250 €
Junio­ri­jä­sen­mak­sut sisäl­tä­vät täy­den pelioi­keu­den Har­jat­tu­la Gol­fin kentällä.

Aikuisten pelioikeudet ja ‑kortit kauden alusta:

Pelioi­keu­den vuo­kraat hel­pos­ti HGCC ry:n hal­lin­noi­mas­ta Pelioikeuspoolista.
Rajoit­ta­ma­ton pelioi­keus 795 €
Arki­pe­lioi­keus (ma–pe) 650 €

Henkilökohtainen pelikortti:

20 kier­ros­ta 695 €
10 kier­ros­ta 395 €

Tie­dus­te­lut 040 754 5106 / juha.laukkanen@harjattula.fi

Tabletti Maininki

Seuran ilme uudistui juhlan kunniaksi

Seu­ran 30-vuo­tis­juh­la­vuo­den innoit­ta­ma­na myös van­ha logo ja net­ti­si­vut sai­vat uuden ilmeen.
Uudis­tet­tu HGCC ry:n logo tuo esiin kent­täm­me mai­se­mal­li­sia omi­nais­piir­tei­tä. Jään, meren ja tuu­len muo­vaa­mat kal­liot sekä
nii­tä reu­nus­ta­vat met­sät ja van­han logon väri­maa­il­ma kuvas­ta­vat luon­non­lä­heis­tä ja ren­toa Harjattulaa.
Sivuil­ta löy­dät entis­tä hel­pom­min niin ajan­koh­tai­set uuti­set kuin muut­kin tär­keät tie­dot. Käy tutus­tu­mas­sa osoit­tees­sa harjattulagolf.fi

Tervetuloa Sonjan ja Larrin oppiin

Sonja Maininki

Olen Son­ja Kal­lio, PGA pro sekä tule­va kaup­pa­tie­teen mais­te­ri. Aloi­tin val­men­ta­mi­sen Har­jat­tu­las­sa kau­del­la 2018. Olen toi­mi­nut gol­fin val­men­nuk­sen paris­sa vuo­des­ta 2013 alkaen.
Ope­tusa­lam­me on hyvin mies­val­tai­nen, sil­lä me nai­so­pet­ta­jat edus­tam­me alle kym­men­tä pro­sent­tia koko ammat­ti­kun­nas­tam­me. Nai­so­pet­ta­jil­le on kui­ten­kin sel­ke­ää tilaus­ta. Olen­kin havain­nut, että eten­kin nais­jä­se­net arvos­ta­vat sitä, jos omas­sa koti­seu­ras­sa on saa­ta­vil­la myös naisopettaja.
Suh­tau­dun omaan val­men­ta­jau­raa­ni suu­rel­la into­hi­mol­la ja haluan­kin kehit­tyä vuo­sien saa­tos­sa sii­nä mah­dol­li­sim­man hyväk­si ja moni­puo­li­sek­si. Val­men­nan pelaa­jia yksi­löl­li­ses­ti tasos­ta riip­pu­mat­ta, jot­ta jokai­sel­la oli­si mah­dol­li­suus kehit­tyä ja naut­tia suju­vas­ta pelaa­mi­ses­ta terveenä.
On aivan mah­ta­vaa, että voin tuo­da oman lisä­ni Har­jat­tu­la Gol­fin ja saar­ten ope­tus­toi­min­taan. Yhdes­sä Lar­rin kans­sa muo­dos­tam­me entis­tä vah­vem­man ope­tus­tea­min Turun ete­lä­puo­li­sil­le saarille.

Larri Maininki

Olen Lar­ri Ver­mo­la ja tulin gol­fo­pet­ta­jak­si Har­jat­tu­la Gol­fiin kau­del­la 2017.
Itse aloi­tin gol­fin vuon­na 1986 ja pela­sin kil­paa Suo­men ama­töö­ri­kier­tu­eel­la 1990-luvul­la. Innos­tuin uudel­leen lajis­ta pääs­tyä­ni teke­mään yhteis­työ­tä maa­il­man par­hai­den golf­val­men­ta­jien kans­sa. Tit­leist Per­for­mance Ins­ti­tu­ten (TPI) perus­ta­jat David Phil­lips ja Greg Rose sai­vat minut näke­mään gol­fin koko­naan uudes­ta näkö­kul­mas­ta. Suo­ri­tin Golf Fit­ness Instruc­tor ‑kou­lu­tuk­sen ja näin, miten kehon omi­nai­suu­det mää­rää­vät lyöntitekniikkaa.
Sain kier­tää Euroop­pa­tou­ria yhdes­sä val­men­ta­ja Simon Hol­me­sin kans­sa ja näh­dä, miten par­haat har­joit­te­le­vat ja val­men­tau­tu­vat. Pää­sin luo­maan par­hai­den val­men­ta­jien kans­sa gol­fin val­men­nus­vä­li­nei­tä liik­keen­tun­nis­tuk­seen ja videoa­na­lyy­siin liittyen.
Myö­hem­min Suo­men Golflii­ton kou­lu­tus­ten myö­tä vas­taan tul­leet oppi­mi­sen huip­puo­saa­jat ava­si­vat uusia näke­myk­siä tapoi­hin oppia, ideoi­hin sii­tä, miten tun­te­mi­nen, vapaus ja luon­nol­li­nen lii­ke ovat avai­mia tois­tet­ta­vuu­teen, tehoon ja tarkkuuteen.

Tie­sit­kö?
Hajat­tu­las­ta löy­tyy kaik­ki tämä: yhtei­set har­joi­tuk­set, tapah­tu­mat, per­he­golf, junio­rien peli- ja tree­ni­po­ru­kat, vam­mais­golf, junio­rien ja aikuis­ten alkeis­o­pe­tus sekä kou­lu­yh­teis­työ. Ja tie­ten­kin har­jat­tu­la­lais­ten oma har­ras­ta­mi­nen, pelaa­mi­nen, kil­pai­le­mi­nen ja har­joit­te­lu ympä­ri vuoden.

Golfopetus 2 500x375px

Kurssit aloittelijoille

Kurssit lajin uusille harrastajille starttaavat 27.4. Alkaen joka viikko maanantaisin ja lauantaisin.

Kurs­sit sisäl­tä­vät lajio­pe­tuk­sen, oppi­ma­te­ri­aa­lin, väli­neet ja Green Card ‑kokeen. Viik­ko­kurs­sit pide­tään maa­nan­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na klo 18–21 ja vii­kon­lop­pui­sin lau­an­tai­na sekä sun­nun­tai­na klo 15.00–19.30.
Kurs­sien koko­nais­kes­to on kuu­des­ta yhdek­sään tun­tia. Suo­sit­te­lem­me alkeis­kurs­siplus­saa, jos sinul­la ei ole aiem­paa koke­mus­ta golfista.
Ilmoit­tau­du nyt ja var­mis­ta paik­ka­si kau­den ensim­mäi­sil­le kursseille!

Alkeis­kurs­si+, 9 tun­tia 165 €

Alkeis­kurs­si, 6 tun­tia 130 €

Alle 18-vuo­ti­aat 100 €

Kysy lisää:
PGA Pro Son­ja Kal­lio, puh. 040 849 6760, sonja.kallio@skgolf.fi
Pro Lar­ri Ver­mo­la, puh. 050 364 4050, larri.vermola@gmail.com

Lasten Leiri Maininki

Ilmoittaudu mukaan iloiseen joukkoon!

Las­ten golf- ja liikuntaleirit 

Onko lap­sil­len­ne mie­tit­ty­nä kesä­oh­jel­maa loman alkuun? Iso­van­hem­mat, miten on las­ten­las­ten­ne alku­ke­sä järjestetty?
Eipä hätää. Suo­si­tut las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään jäl­leen Har­jat­tu­las­sa kesä­kuus­sa. Ensim­mäi­nen lei­ri on 3.–7.6.2019  ja toi­nen 10.–14.6.2019.
Lei­rit sopi­vat niin gol­fis­ta kiin­nos­tu­neil­le, kuin lajin jo aloit­ta­neil­le 6–13 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­lan gol­fo­pet­ta­jat Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Vermola.
Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9 ja päät­ty­vät klo 15.30. Varus­teik­si tar­vi­taan sään edel­lyt­tä­mät ulkoi­lu­va­rus­teet, lip­pa­lak­ki ja juo­ma­pul­lo. Muut tar­vit­ta­vat väli­neet saa lai­nak­si seu­ral­ta. Myös omia väli­nei­tä saa käyt­tää. Vii­kon päät­teek­si lei­ri­läi­sil­lä on mah­dol­li­suus suo­rit­taa Green Card.

Lei­rin hin­ta 185 € / lapsi

sis. lei­ri­pai­dan, ohjel­man, väli­neet, lou­naan, väli­pa­lan ja vakuu­tuk­set. Muis­ta ilmoit­tau­tues­sa ker­toa myös pai­dan koko.

Kysy lisää:
Juha Lauk­ka­nen, puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattula.fi
Ilmoit­tau­tu­mi­set osoit­tees­sa harjattulagolf.fi/leirit

Lancaster Maininki

Golf on koko perheen harrastus

Mik­si Lancas­te­rin per­he päät­ti läh­teä alkeis­kurs­sil­le? Peter on kotoi­sin Austra­lias­ta ja pela­si  gol­fia nuo­rem­pa­na. Hän muut­ti Suo­meen vuon­na 1997 ja  golf­har­ras­tus jäi. Nel­jä vuot­ta sit­ten läh­dim­me koko per­he  Austra­lian Queens­lan­diin Sai­jan työ­ko­men­nuk­sen takia. Sat­tu­mal­ta asuim­me aivan golf­ken­tän vie­res­sä. Ei aikaa­kaan kuin Peter oli osta­nut uudet mai­lat ja palan­nut van­han har­ras­tuk­sen­sa pariin. Pojis­ta nuo­rem­pi, Alexan­der, liit­tyi usein seu­raan. Oscar­kin kokei­li lajia.
Vii­me  kevää­nä vara­sim­me loma­mat­kan van­hoil­le koti­kon­nuil­le Bris­ba­neen. Kun teim­me mat­ka­suun­nit­tel­mia, oli mies­vä­ki yksi­mie­li­nen — he halua­vat pela­ta gol­fia. Täs­tä Sai­ja sai sykäyk­sen hakeu­tua vii­me kevää­nä Har­jat­tu­lan alkeis­kurs­sil­le sil­tä varal­ta, että aika tuli­si yksi­nään pit­käk­si ja hän­kin haluai­si läh­teä sil­loin täl­löin  per­heen mukaan ken­täl­le. Ja kävi­kin niin, että golf­kär­pä­nen purai­si heti!

Millainen kokemus kurssi ja Harjattula Golf on ollut?

Sai­ja ja Oscar kävi­vät alkeis­kurs­sin yhdes­sä, pro Son­ja Kal­lion ope­tuk­ses­sa. Kurs­si oli tii­vis ja sisäl­töä oli pal­jon! Son­ja oli opet­ta­ja­na moti­voi­va ja itse lajis­ta todel­la innos­tu­nut. Jo toi­sen päi­vän ilta­na tun­tui koto­na­kin sil­tä, että haluai­si läh­teä pihal­le lyö­mään vie­lä muu­ta­man lyön­nin. Kurs­si ei ollut teo­reet­ti­nen, koko ajan oltiin ran­gel­la tai ken­täl­lä tosi­toi­mis­sa. Lyön­tien välil­lä tuli teo­ria­kin tutuk­si. Kurs­sin päät­teek­si saim­me molem­mat Green Car­dit käteen. Alkeis­kurs­si oli kiva koke­mus, se antoi hyvät perus­tie­dot ja ‑tai­dot lajis­ta ja innos­ti läh­te­mään heti treeneihin!
Ennen kurs­sia emme  tien­neet, että Har­jat­tu­la tar­jo­aa jäse­nil­le golft­ree­ne­jä ympä­ri vuo­den. Se on ollut upea mah­dol­li­suus oppia lisää. Per­heem­me onkin koko vuo­den  osal­lis­tu­nut nii­hin sään­nöl­li­ses­ti. Muun muas­sa nais­ten tree­ni­po­ruk­ka on tii­vis yhtei­sö, johon oli help­po pääs­tä sisään. Tal­ven tree­neis­sä on saa­nut uusia tut­tu­ja. Kun­han kent­tä auke­aa ja kausi alkaa, löy­tyy koko per­heel­le peli­ka­ve­rei­ta muu­al­ta­kin kuin per­heen paris­ta. Se on jän­nä, uusi ele­ment­ti harrastukseemme!

Mikä lajissa kiehtoo?

Golf­kier­rok­sen aika­na liik­kuu tun­ti­kausia ulko­na luon­nos­sa: olem­me vuo­den aika­na olleet rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa rei­lus­ti enem­män kuin aikai­sem­min. Lajia pys­tyy tree­naa­maan hyvin yksin, per­heen tai ystä­vien kans­sa, eikä ole ikään sidot­tu. Oman kehi­tyk­sen näkee ja tun­tee. Koko ajan voi nos­taa rimaa ja haas­taa itse­ään. Sai­ja ker­too ole­van­sa kil­pai­lu­hen­ki­nen, ja hänel­le golf tuo mah­dol­li­suu­den kil­pail­la omaa itse­ään vas­taan. Hie­noa on se, että golf yhdis­tää koko per­heen. Ken­täl­lä liik­kues­sa ehdi­tään jutel­la monis­ta asiois­ta kai­kes­sa rau­has­sa. Nuo­ri­son mukaan saa­mi­nen koko per­heen har­ras­tuk­seen on ollut ehkä se kaik­kein upein juttu!

Kenelle suosittelisitte golfia?

Gol­fia voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la kenel­le tahan­sa, iäs­tä, suku­puo­les­ta tai kun­nos­ta riip­pu­mat­ta. Jo alkeis­kurs­sil­la tutus­tuu uusiin ihmi­siin, ja jos itsel­tä ei löy­dy gol­faa­via ystä­viä, tree­neis­sä tutus­tuu nopeas­ti uusiin kas­voi­hin! Jos tavoit­tee­na on lii­kun­nan lisää­mi­nen ja vaik­ka pai­non pudo­tus, tar­jo­aa golf sii­hen hyvän mah­dol­li­suu­den: kah­des­ta nel­jään tun­tia ken­täl­lä liik­ku­mal­la saa kalo­rit kulu­maan kuin huo­maa­mat­ta! Golf on laji­na mai­nio myös sik­si, että se on help­po yhdis­tää lomai­luun joko koti­maas­sa tai ulko­mail­la. Täl­lä het­kel­lä suun­nit­te­lem­me kesä­lo­maa ja kai­kil­le on sel­vää, että aina­kin sil­loin golfataan!

Per­heen­jä­se­net:
Sai­ja Kuusisto-Lancaster
Peter Lancaster
Oscar Lancas­ter 17 v
Alexan­der Lancas­ter 13 v

Asuin­paik­ka:
Hir­ven­sa­lon Kukola

Tutustuminen Maininki

Harjattula kutsuu naisia tutustumisiltaan!

Kaikenikäiset naiset tervetuloa kakskertaan keskiviikkona 5.6.2019 tutustumaan golfiin

Illan aika­na saat tun­tu­maa sii­hen, mil­lai­nen har­ras­tus golf on. Aikai­sem­paa koke­mus­ta gol­fis­ta sinul­la ei siis tar­vit­se olla. Olet ehkä kuul­lut, että golf on kou­kut­ta­va laji – se on tot­ta. Mikä­li innos­tut, seu­rauk­se­na voi olla pal­jon lii­kun­taa rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa, uusia ystä­viä ja parem­pi kunto!

Illan ohjel­ma:
klo 17.00      Tutus­tu­mi­nen gol­fiin har­joi­tusa­lueil­la, lyön­tien kokei­lua ja opetusta.
klo 18.00      Gol­fia ken­täl­lä muka­vas­sa poru­kas­sa nais­jä­sen­tem­me opas­tuk­ses­sa. Halu­tes­sa­si voit kokeil­la golflyön­te­jä myös ken­täl­lä. Pelaam­me yhdes­sä kol­me väylää.
klo 19.00      Pelin jäl­keen kokoon­num­me klu­bil­le ilta­pa­lal­le. Kuu­let lisää gol­fis­ta, lajin aloit­ta­mi­ses­ta ja voit kysel­lä lisää.

Hin­ta 10 € / tutustuja 
sisäl­tää ilta­pa­lan klubilla

Ilmoit­tau­du 31.5.2019 men­nes­sä hgcc.naiset@gmail.com
Jos sinul­la on kysyt­tä­vää asias­ta, lai­ta mai­lia, me vastaamme.

Maria Maininki Kopio

Olen Maria Säi­lä ja täy­tin juu­ri 18 vuot­ta. Olen Har­jat­tu­la Golf ry:n nais­toi­mi­kun­nan uusi jäsen ja innol­la muka­na toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä. Tule­vai­suu­des­sa toi­von lisää tyt­tö­jä ja nai­sia mukaan tämän hie­non har­ras­tuk­sen pariin.
Itse olen aloit­ta­nut gol­fin kuusi­vuo­ti­aa­na, kun van­hem­pa­ni vei­vät minut Har­jat­tu­laan las­ten lii­kun­ta­lei­ril­le. Golf­kär­pä­nen purai­si minua niin, että noin 10 vuot­ta vie­räh­ti kil­pa­gol­fin paris­sa kier­täen ensin tsemp­pi- ja alue­tou­ria, myö­hem­min jopa FJT:tä. Peli on opet­ta­nut pal­jon. Se tuo suu­ria onnen het­kiä, kun pal­lo len­tää ja kilah­taa koloon. Välil­lä saa vas­taa­not­taa hie­no­ja pal­kin­to­ja­kin, mut­ta peli tekee myös nöy­räk­si. Pitää har­joi­tel­la ja teh­dä töi­tä, jot­ta kehit­tyy. Laji on jää­nyt pysy­väs­ti sydä­mee­ni enkä voi­si kuvi­tel­la­kaan kesää ilman golfia.
Olen aina liik­ku­nut moni­puo­li­ses­ti. Har­ras­tuk­sia­ni ovat olleet balet­ti, ten­nis ja par­tio. Kävin myös lii­kun­ta­luok­kaa ylä­as­teel­la.  Golf on ollut minul­le tär­kein jut­tu ja par­haat ystä­vä­ni­kin gol­faa­vat. Ensim­mäi­nen kesä­työ­paik­ka­ni­kin löy­tyi lajin paris­ta las­ten lii­kun­ta­lei­rien apuohjaajana.
Paras­ta gol­fis­sa on sosi­aa­li­suus – tutus­tuu eri­lai­siin ja eri ikäi­siin ihmi­siin. Ja tie­tys­ti liik­ku­mi­sen ilo. Gol­fyh­tei­sös­sä peli yhdis­tää mei­tä. On mah­dol­li­suus haas­taa itse­ään ja kehit­tää tai­to­jaan. Kil­pail­la voi sekä tosis­saan että leik­ki­mie­lel­lä. Golf on laji, jota olen har­ras­ta­nut per­heen kans­sa yhdes­sä myös matkoilla.
Har­jat­tu­la Golf on minul­le kuin toi­nen koti luon­non kes­kel­lä. Pie­nem­pä­nä koin, että olin luon­to­ret­kel­lä, kun tör­mä­si sam­ma­koi­hin, pupui­hin, ket­tui­hin ja peu­roi­hin. Myös lui­ke­rot ovat tul­leet tutuiksi.
Olen var­ma, että tule­vai­suu­des­sa juu­ri golf tuo minul­le mie­len­rau­haa ja het­ken ren­tou­tu­mis­ta opis­ke­lun sekä työn lomassa.
Oikein muka­vaa ja ilois­ta golf­ke­sää kaikille!

Vi[h]reä Har­jat­tu­la ‑lii­te Mai­nin­ki­leh­des­sä (pdf)