Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Viikkotiedote 29.4–5.5.2019

Viikkotiedote 29.4–5.5.2019

28.4.2019

Maanantai 29.4.2019

Wäi­nö Aal­to­sen kou­lun las­ten alkeis­kurs­si ran­gel­la klo 17.00–19.30

Lou­nas: Liha-maka­ro­ni­laa­tik­koa kos­ken­las­ki­jal­la ja aurin­ko­kui­va­tuil­la tomee­teil­la, salaat­ti­pöy­tä & kahvi

Tiistai 30.4.2019

Lou­nas: Lohi­pyö­ry­köi­tä, bataat­ti­rans­ka­lai­sia ja remou­la­dea, salaat­ti­pöy­tä & kahvi

Keskiviikko 1.5.2019

Har­jat­tu­lan Klu­bin vap­pu­bruns­si klo 12–16, ter­ve­tu­loa! Hin­ta 25€, 6–12-vuotiaat puo­leen hin­taan ja alle 6‑vuotiaat ilmai­sek­si. Bruns­si­me­nu kat­sot­ta­vis­sa Har­jat­tu­lan Klu­bin Face­book-sivul­ta tai net­ti­si­vuil­ta ravin­to­lan lounaslistalta.

Torstai 2.5.2019

Perjantai 3.5.2019

Syvä­lah­den kou­lun opet­ta­jien Green Card ‑kurs­si klo 15.00–17.30 harjoitusalueella.

Wäi­nö Aal­to­sen kou­lun las­ten alkeis­kurs­si klo 17.30–20.00 har­joi­tusa­lu­eel­la ja illem­mal­la rei’illä nrot 16–18.

Lauantai 4.5.2019

Kau­den avaus — Scramble: Pari­kil­pai­lu ilmoit­tau­tu­mi­nen pareit­tain! Peli­ta­soi­tus 1/4 jouk­ku­een yhteen­las­ke­tus­ta tasoi­tuk­ses­ta. Hin­ta 20e jäse­net ja 50e vie­ras­pe­laa­jat sisäl­täen aamiai­sen (alkaen klo 08:30) ja kisa­lou­naan kier­rok­sen pää­tyt­tyä. Yhteis­läh­tö klo 10:00

Sunnuntai 5.5.2019

KM Rei­kä­pe­li­kar­sin­ta: Rei­kä­pe­li­mes­ta­ruu­den kar­sin­ta­kier­ros, jos­ta 32 paras­ta kaa­vioon. Jos osal­lis­tu­ja­mää­rä alle 32, pela­taan kier­ros täs­tä huo­li­mat­ta kaa­vion luomiseksi.

Let’s Golf/Ac­ti­ve-ryh­män tree­nit ran­gel­la klo 13.00–14.30.

Acti­ve-ryh­män tree­nit ran­gel­la klo 14.30–16.00.

Yleistä asiaa:

Kil­pai­lut: Muis­tat­han ilmoit­tau­tua KM Rei­kä­pe­li­kar­sin­taan vii­meis­tään 4.5 men­nes­sä. Vaik­ka ilmoit­tau­tu­nei­ta oli­si alle 32, pela­taan kar­sin­ta­kier­ros sil­ti, jot­ta kaa­vio saa­daan teh­tyä kar­sin­ta­kier­rok­sen tulos­ten perusteella.

Kent­tä: Muis­tu­tan jäl­leen lyön­ti- ja pal­lon alas­tu­lo­jäl­kien kor­jauk­ses­ta näin kau­den aluk­si. Näi­hin eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta, niin golf­kausi 2019 start­taa koh­ti kesää hyvis­tä asemista.

Toi­mis­to: Jäsen- ja vas­ti­ke­mak­su­jen tulee olla kun­nos­sa ennen ken­täl­le menoa. Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee gol­f­asiois­sa lau­an­tais­ta 27.4. alkaen klo 8–20. Cad­die­mas­te­ril­ta saat­te kui­tat­tua golf­kau­teen liit­ty­vät mate­ri­aa­lit, pelioi­keus­tar­rat, pal­lo­kor­tit jne. Puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi

HGCC ry:n jäsen­mak­su­las­ku­tus teh­tiin tänä vuon­na säh­köi­se­nä las­ku­tuk­se­na, jos­ta on tul­lut ilmoi­tus myös jäsen­tem­me säh­kö­pos­tei­hin edel­lyt­täen, että säh­kö­pos­tio­soi­te on ajan tasal­la. Jäsen­mak­su­las­ku löy­tyy jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta jäsen­si­vul­ta. Jos mak­su on vie­lä auki, voi asian käy­dä tar­kis­ta­mas­sa kir­jau­tu­mal­la Nex­Gol­fiiin seu­raa­vas­ta lin­kis­tä https://hgcc.nexgolf.fi omal­la jäsen­nu­me­rol­la sekä salasanalla.

Nai­set: Nais­toi­mi­kun­nan pai­dat tulee tila­ta vii­meis­tään 5.5 men­nes­sä. Mal­li­pai­dat sovi­tet­ta­vis­sa klu­bin aukio­loai­koi­na cad­die mas­te­rin toimistossa.