Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Verkkosivusto uudistettu

Verkkosivusto uudistettu

7.3.2019

Olem­me uudis­ta­neet https://harjattulagolf.fi/ ‑sivus­tom­me ilmet­tä ja uudet sivut ovat nyt jul­kais­tu. Sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä päi­vi­tim­me visu­aa­lis­ta ilmet­täm­me myös uudis­te­tul­la HGCC ry:n logol­la. Logon suun­nit­te­lus­sa ja ark­ki­teh­tuu­ris­sa on läh­det­ty liik­keel­le kent­täm­me mai­se­mal­li­sis­ta omi­nais­piir­teis­tä. Jään, meren ja tuu­len muo­vaa­mis­ta ikui­sis­ta ran­ta­kal­liois­ta ja nii­tä reu­nus­ta­vis­ta met­sis­tä sekä van­haa väri­maa­il­maam­me vih­rei­nä peli­pin­toi­na ja meren­si­ni­si­nä ele­ment­tei­nä säi­lyt­täen sekä kun­nioit­taen. Logo kuvas­taa luon­non­lä­heis­tä sekä ren­toa Har­jat­tu­laa ja toteu­tus­ta­vas­sa on huo­mioi­tu myös logon monikäyttöisyys.