Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talvitiedote Harjattula Golfista

Talvitiedote Harjattula Golfista

25.1.2019

Hyvät HGCC:n jäsenet,

Tal­ven­sel­kä ei näy­tä vie­lä tait­tu­mi­sen merk­ke­jä, mut­ta golfrin­ta­mal­la tapah­tuu tal­vel­la­kin. Täs­sä muu­ta­mia poimintoja.

Tal­vi­har­joit­te­lu jat­kuu Jark­ko Nie­mi­nen Areenalla

HGCC:n yleis­vuo­ro JN Aree­nal­la lau­an­tai­sin klo 10–12. Lar­rin ja Son­jan ohjaa­mat tee­ma­tun­nit aina sun­nun­tai­sinMie­het klo 12–13Nai­set klo 16–17 ja Senio­rit klo 17–18. Ilmoit­tau­tu­mi­nen sun­nun­tain tee­ma­tun­neil­le omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la osoit­tees­sa https://hgcc.nexgolf.fi Tal­vi­har­joit­te­lu JN Aree­nal­la on HGCC:n jäse­nil­le veloituksetonta.

Avoi­met ovet 365 golf­si­mu­laat­to­ris­sa Leaf Aree­nal­la huo­men­na la 26.1.2019!

365 Golf jär­jes­tää avoi­met ovet Leaf Aree­nal­la sijait­se­van simu­laat­to­rin­sa yhtey­des­sä huo­men­na lau­an­tai­na 26.1. Tämän pos­tin liit­tee­nä tar­kem­pi info huo­mi­ses­ta tapahtumasta.

Hiih­to­la­tu ava­taan Har­jat­tu­lan golfkentälle

Kent­tääm­me kier­tä­vä hiih­to­la­tu teh­dään latu­ko­neel­la par­hail­laan ja latu avau­tuu tänään per­jan­tai­na 25.1. Har­jat­tu­lan kent­tä­aluel­la. Hiih­tä­mään pää­see niin perin­teis­tä kuin luis­te­lua­kin. Pai­koi­tus klu­bin park­ki­pai­kal­la ja latu läh­tee Ran­gen pal­lo­ko­pin vierestä.

HGCC:n 30-vuo­tis­juh­la­vuo­si

Seu­ram­me täyt­tää tule­val­la kau­del­la kun­nioi­tet­ta­vat 30 vuot­ta. Juha­la­vuo­si tulee näky­mään toi­min­nas­sam­me eri tavoin, mut­ta nyt kan­nat­taa mer­ki­tä kalen­te­rei­hin jo yksi päi­vä­mää­rä. Jär­jes­täm­me 30-vuo­tis­juh­la­kil­pai­lut sekä ilta­juh­lan Har­jat­tu­las­sa lau­an­tai­na 17.8.2019. Pelaam­me juh­la­kil­pai­lun kah­te­na yhteis­läh­tö­kil­pai­lu­na, aamu­läh­tö klo 8.30 ja ilta­päi­vän läh­tö klo 14.00. Ilta­juh­la kisa­päi­vän jäl­keen Har­jat­tu­lan Kar­ta­non kas­vi­huo­nees­sa eli tut­ta­val­li­sem­min Lasi­pa­lat­sis­sa. Tar­kem­paa tie­toa päi­vän tapah­tu­mis­ta myöhemmin.

Hir­ven­sa­lon Gol­fin pelioi­keus­tar­jous HGCC:n jäsenille

Yhteis­työ­kent­täm­me Hir­ven­sa­lon Golf tar­jo­aa HGCC:n jäse­nil­le eri­kois­hin­tais­ta koko 2019 kau­den pelioi­keut­ta hin­taan 99 €. Tar­jous on voi­mas­sa hel­mi­kuun lop­puun ja pelioi­keu­den voit hank­kia suo­raan Hir­ven­sa­lon Gol­fin verk­ko­kau­pas­ta. Ohje verk­ko­kaup­paan tämän pos­tin liitteenä.

Erin­omais­ta tal­ven­jat­koa ja golfterveisin,
HGCC ry.