Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seniorien reikäpeleihin ilmoittautuminen

Seniorien reikäpeleihin ilmoittautuminen

5.4.2019

A Tasoituksellinen 3/4 osa tasoituksin

B Tasoitukseton

Säännöt:

Tasoi­tuk­sel­li­nen ja Tasoi­tuk­se­ton — alka­vat (mikä­li kent­tä auki) su 12.5. Molem­piin sar­joi­hin voi osal­lis­tua. Molem­piin vaa­tii aktii­vi­suut­ta ja aikaa osal­lis­tua. Jos pelit ei ole mää­rä­päi­vään men­nes­sä pelat­tu, rat­kai­see arpa. Jos toi­nen on ollut aktii­vi­nen ja toi­nen pas­sii­vi­nen, voit­taa aktiivinen.

Aika­tau­lus­ta ei jous­te­ta! Pelit on pelat­ta­va mää­rä­päi­vään mennessä!

Kaa­vio täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Kui­ten­kin niin että pie­nel­lä tasoi­tuk­sel­la pelaa­vat sijoi­te­taan.  Loput arvo­taan. Jos kaa­vio ei täy­ty, tulee arvon­nan mukaan vapaa­kier­rok­sia alkuun. Jos tulee yli kaa­vion, tulee arvon­nan mukaan kar­sin­taot­te­lui­ta. Molem­mat pelaa­jat ovat vas­tuus­sa aktii­vi­suu­des­ta. Edel­li­sen  kier­rok­sen vii­mei­se­nä pelin­sä pelan­nut voit­ta­ja, ottaa heti pelin pää­tyt­tyä yhteyt­tä seu­raa­vaan vastustajaan.

1. kier­ros pelat­ta­va kesä­kuun 15 mennessä.
2. kier­ros pelat­ta­va hei­nä­kuun 15 mennessä.
3. kier­ros pelat­ta­va elo­kuun 4 mennessä.
4. kier­ros pelat­ta­va elo­kuun 18 mennessä.
Finaa­li ennen syyskuuta.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä ilmoi­tet­ta­va myös toi­mi­vat yhteystiedot.

Ilmoit­tau­tu­mi­set: tor.spiik@icloud.com 10.5 mennessä.

Kaik­ki alla ole­vat tie­dot lähe­tet­tä­vä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä:
Jäsen nume­ro, Nimi, Sar­ja A tai B tai molem­mat AB, puhelinnumero