Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Reikäpelin säännöt

Reikäpelin säännöt

5.4.2019

Reikäpeli on otte­lu kah­den pelaa­jan välil­lä̈ reiän voi­tos­ta. Rei­kä voi­te­taan pelaa­mal­la se vähem­mäl­lä̈ lyön­neil­lä̈ kuin vas­tus­ta­ja. Reiän voi voit­taa, pela­ta tasan tai hävi­tä̈. Reikäpeli voi­daan pela­ta tasoi­tuk­sin tai ilman.

Rei­kä­pe­laa­jat saa­vat ohit­taa, jos­ta tie­do­te myös cadeil­le, että ohjeis­ta­vat mui­ta pelaa­jia. Pelaa­jien ilmoi­tet­ta­va aina peliai­kaa vara­tes­saan, että pelaa­vat reikäpeliä.

Tasoi­tuk­sin pelat­taes­sa saa suu­rem­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va slo­pe-tasoi­tus­ten ero­tuk­sen ver­ran lyön­te­jä̈ hyväk­seen. Saa­dut tasoituslyönnit käy­te­tään tulos­kor­tin HCP-sarak­keen mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä̈. Vii­si lyön­tiä̈ tasoi­tus­ta saa­va pelaa­ja saa tasoituslyönnit siis vii­del­lä̈ vai­keim­mal­la väy­läl­lä̈ (HCP 1–5).

Pelaa­jien on syy­tä̈ jokai­sen pela­tun reiän jäl­keen tode­ta tilan­ne. Otte­lun tilan­ne ilmais­taan ter­meil­lä̈ ”olen ? rei­kää̈ voi­tol­la” tai ”tasa­ti­lan­ne” tai ”vie­lä ? rei­kää̈ jäljellä̈”.

Reikäpeli päät­tyy, kun toi­nen pelaa­ja on useam­man reiän voi­tol­la kuin pelaa­mat­to­mia rei­kiä̈ on jäl­jel­lä̈. Jos kil­pai­lu on 18 reiän jäl­keen tasan, kil­pai­lua jat­ke­taan tar­vit­ta­val­la määrällä rei­kiä̈, jot­ta voit­ta­ja saa­daan sel­vil­le. Kil­pai­li­jat pelaa­vat uusin­ta rei­kiä̈ reikäpelinä 1. reiäs­tä̈ alkaen, kun­nes toi­nen kil­pai­li­ja voit­taa reiän ja siten myös otte­lun. Jatkoreiät pela­taan äkki­kuo­le­ma-peri­aat­teel­la. Tasoituslyöntejä käy­te­tään uusintarei’illä täs­mäl­leen samal­la taval­la kuin ensim­mäi­sil­lä̈ 18 reiäl­lä̈. Kil­pai­li­ja, jol­la on suu­rem­pi tasoi­tus, saa tasoituslyönnit samoil­la rei’illä̈, joil­la hän sai nii­tä̈ ensim­mäis­ten 18 reiän aikana.
Tulos­lis­taan mer­ki­tään pelin tulos, esi­mer­kik­si 2/1, joka mer­kit­see, että̈ peli rat­ke­si 17. reiäl­lä̈, sil­lä vas­tus­ta­ja oli kak­si rei­kää̈ voi­tol­la, kun rei­kiä̈ oli jäl­jel­lä̈ enää̈ yksi eli hävin­neel­lä̈ pelaa­jal­la ei oli­si ollut enää̈ mah­dol­lis­ta voittoon.

LYÖNTIPELIN JA REIKÄPELIN TÄRKEIMPIÄ EROAVAISUUKSIA

Monet gol­fin säännöistä päte­vät sekä̈ reikäpeliin että̈ lyön­ti­pe­liin. Niis­sä̈ on kui­ten­kin koko jouk­ko mer­kit­tä­viä̈ eroa­vuuk­sia, jot­ka on pidet­tä­vä̈ mie­les­sä̈ reikäpeliä pelattaessa.

1. Pelijärjestys

Pelijärjestys on reikäpelissä pää­osin sama kuin lyön­ti­pe­lis­sä̈: pelaa­ja, jon­ka pal­lo on kauim­pa­na reiäs­tä̈, pelaa ensin. Reikäpeli poik­ke­aa lyön­ti­pe­lis­tä̈ sii­nä, että̈ tämä̈ sään­tö̈ on reikäpelissä ehdo­ton eivät­kä̈ pelaa­jat saa sopia kes­ke­nään pelat­ta­vak­si muul­la taval­la.  Jos pelaat väärällä vuo­rol­la, vas­tus­ta­ja­si voi vaa­tia sinua lyö­mään uudel­leen (ilman ran­gais­tus­lyön­tiä̈). Jos lyöt elä­mä­si par­haan lyön­nin, hänen kan­nat­taa teh­dä̈ niin ja jos hän tun­tee tämän säännön, hän toden­nä­köi­ses­ti tekee niin. Vas­tus­ta­ja voi niin halu­tes­saan vaa­tia tii­aus­pai­kan ulko­puo­lel­ta lyö­dyn avauslyönnin välittömästi mitä­töi­dyk­si ja uusit­ta­vak­si. Ran­gais­tus­ta ei kui­ten­kaan seuraa.

2. Luo­vut­ta­mi­nen

Lyön­ti­pe­lis­sä̈ jokai­nen rei­kä̈ on pelat­ta­va lop­puun saak­ka, mut­ta reikäpelissä säännöt ovat eri­lai­set. Pelaa­ja voi luo­vut­taa vas­tus­ta­jal­le lyön­nin, reiän tai otte­lun mil­loin tahan­sa reikäpelikierroksen aika­na. Eni­ten tätä̈ sääntöä käy­te­tään vihe­riöil­lä̈, joil­la eti­ket­tiin kuu­luu erit­täin lyhyi­den put­tien luo­vut­ta­mi­nen, eli anne­taan vii­mei­nen put­ti vas­tus­ta­jal­le. Pidä huo­li, että sel­väs­ti kuu­let vas­tus­ta­jan luo­vut­ta­van putin tai reiän ennen kuin nos­tat pal­lo­si. Luo­vut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta muis­sa­kin tilan­teis­sa, esim. reiän luo­vut­ta­mi­nen sen jäl­keen, kun on lyö­nyt 3 pal­loa vesies­tee­seen tai ulos tai itse lyö­nyt 5 ker­taa ja toi­nen 2 ker­taa. Kun tilan­ne on mah­do­ton korjata.

3. Ran­gais­tuk­set

Myös sään­tö­rik­ko­muk­sis­ta annet­ta­vat ran­gais­tuk­set eroa­vat rei­kä­pe­lin ja lyön­ti­pe­lin välil­lä. Monet rik­keet, jois­ta anne­taan lyön­ti­pe­lis­sä kak­si ran­gais­tus­lyön­tiä (ylei­nen rangaistus)a, aiheut­ta­vat reikäpelissä reiän mene­tyk­sen. Pidä aina sään­tö­kir­jaa muka­na­si ja var­mis­ta siel­tä, että mah­dol­li­set ran­gais­tuk­set anne­taan oikein ja että muut­kin rei­kä­pe­liot­te­lus­sa esiin tule­vat tilan­teet rat­kais­taan rei­kä­pe­lin sään­tö­jen mukai­ses­ti. Tämä ei kui­ten­kaan saa hidas­taa mui­den ken­täl­lä ole­vien peliä. Reikäpelissä pelaa­ja menet­tää reiän, jos hän ilmoit­taa käyt­tä­mien­sä lyön­tien mää­rän vää­rin, eikä oikai­se tie­toa ennen vas­tus­ta­jan­sa seu­raa­vaa lyöntiä.

4. Ken­tän kier­tä­mi­nen ja sil­lä har­joit­te­lu on sal­lit­tua sama­na päi­vä­nä, jona pelaa­jat pelaa­vat reikäpelinsä.

5. Reikäpelissä ei tule ran­gais­tus­ta, jos vihe­riöl­lä puta­tes­sa pal­lo osuu toi­sen palloon.

6. Reikäpelissä pelaa­jat saa­vat yhdes­sä päät­tää otte­lun­sa tila­päi­ses­tä kes­keyt­tä­mi­ses­tä, esi­mer­kik­si huo­non sään takia, jos tämä ei aiheu­ta koko kil­pai­lun viivästymistä.

7. Jos pelaa­ja pelaa vää­rää pal­loa muu­al­la kuin estees­sä, hävi­ää hän aina reiän (estees­sä vää­rää pal­loa pelaa­va ei saa ran­gais­tus­ta, eikä sil­lä teh­ty­jä lyön­te­jä lasketa).

8. Jos pelaa­ja reikäpelissä pelaa pal­loa vää­räs­tä pai­kas­ta, menet­tää hän aina reiän (kos­kee pal­lon drop­paa­mis­ta ja aset­ta­mis­ta tii­aus­pai­kan ulkopuolella).

9. Reikäpelissä pelaa­ja, jon­ka pal­lo osuu vas­tus­ta­jaan tai hänen varus­tei­siin­sa, saa halu­tes­saan uusia lyön­tin­sä. Lyön­ti­pe­lis­sä lyön­tiä ei saa uusia.

10. Tasa­ti­lan­tees­sa reikäpelissä ennen jat­ko­rei­kiä pelaa­ja ei saa har­joi­tel­la ken­täl­lä tai har­joi­tusa­lu­eel­la, pait­si lähi­lyön­te­jä ja putteja.

11. Kiis­ta­ta­pauk­sis­sa ei rei­kä­pe­li anna mah­dol­li­suut­ta pela­ta rei­kä­tu­los­ta toi­sel­la pal­lol­la. Kiis­ta on rat­kais­ta­va joko heti tai tapauk­ses­ta on teh­tä­vä vas­ta­lause ennen kuin kukaan pelaa­jis­ta jat­kaa peli­ään seu­raa­val­ta tii­aus­pai­kal­ta, tai mikä­li kysees­sä on otte­lun vii­mei­nen rei­kä, ennen kuin pelaa­jat ovat pois­tu­neet vihe­riöl­tä. Vain täs­sä tapauk­ses­sa kil­pai­lu­toi­mi­kun­ta käsit­te­lee vastalauseen.

12. Jos reikäpelissä muul­loin kuin pal­loa etsit­täes­sä vas­tus­ta­ja tai tämän varus­teet kos­tet­ta­vat tai lii­kut­ta­vat pal­loa muu­toin kuin mitä sään­nöis­sä on sanot­tu, saa vas­tus­ta­ja yhden ran­gais­tus­lyön­nin. Lyön­ti­pe­lis­sä ran­gais­tus­ta ei seu­raa, jos kans­sa­pe­laa­ja kos­ket­taa pal­loa vas­taa­val­la taval­la. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa pal­lo on ase­tet­ta­va takai­sin paikoilleen.

Ilois­ta peli­kaut­ta jokaiselle.
Pela­taan rehel­li­ses­ti ja sään­tö­jä noudattaen.