Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Klubimatka Pohjois-Kyprokselle 14.–21.3.2020

Klubimatka Pohjois-Kyprokselle 14.–21.3.2020

19.8.2019

Kytäjä Golfin ja Harjattula Golfin yhteinen klubimatka Pohjois-Kyprokselle

MATKAN SISÄLTÖ:

 • Tur­kish Air­li­ne­sin reit­ti­len­not sis. bägi­kul­je­tuk­sen Hel­sin­ki – Ercan – Hel­sin­ki via Istanbul
 • Majoi­tus 7 vrk Kori­neum Golf Resi­dences* * * * + kah­den hen­gen huo­nees­sa (31–36 m²)
 • Puo­li­hoi­to päi­vit­täin (aamiai­nen ja illallinen)
 • Len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set kohteessa
 • 5 x päi­vä green fee Kori­neum Golfiin
 • Etu­kä­teen vara­tut tii­ajat aamupäivisin
 • Golf­pas­sin koh­deop­paan matkapalvelut

Korineum Golf Residences

Kori­neu­min golf­kes­kus sijait­see Kyprok­sen poh­jois­ran­ni­kol­la lähel­lä Kyre­nian his­to­rial­lis­ta kau­pun­kia, jos­sa kan­nat­taa vie­rail­la vapaa­päi­vä­nä kat­sas­ta­mas­sa kau­pun­gin upeat näh­tä­vyy­det sekä vie­hät­tä­vä van­ha sata­ma huviveneineen.

Hotel­li on val­mis­tu­nut vuon­na 2009 ja lisä­osa uusi­ne huo­nei­neen vuon­na 2011. Hotel­lin ympä­ris­tö on todel­la viih­tyi­sä ja hyvin huo­li­tel­tu. Hotel­li sijait­see golf­ken­tän ja klu­bi­ra­ken­nuk­sen yhtey­des­sä. Nyky­ai­kai­sis­ta ja hyvin varus­tel­luis­ta huo­neis­ta avau­tuu näky­mät vuo­ris­toon tai merelle.

Val­tai­sas­ta klu­bi­ta­los­ta löy­ty­vät ravin­to­la­pal­ve­lui­den ja baa­rin lisäk­si lisäk­si mm. har­ras­te­huo­ne, pro shop, kun­to­sa­li ja hyvinvointipalvelut.

Korineum Golf & Country Club

Vuon­na 2007 avat­tu Poh­jois-Kyprok­sen ensim­mäi­nen golf­kent­tä tar­jo­aa upea golf­ko­ko­nai­suu­den. Väy­lät sijait­se­vat sateen­var­jo­män­ty­jen sekä olii­vi­pui­den kes­kel­lä ja niil­tä avau­tuu mah­ta­vat mai­se­mat koh­ti Väli­mer­ta ja toi­sel­la puo­lel­la sijait­se­via ”vii­den sor­men” vuoria.

Kent­tä on maas­tol­taan vaih­te­le­vaa. Haas­tet­ta peliin tuo­vat puut ja kas­vil­li­suus, vesies­tei­tä sen sijaan on vain yksi. Golf­kent­tä on ennen kaik­kea mie­len­kiin­toi­nen ja muka­van haas­ta­va. Lisäk­si iloa tuo päi­vä green fee, joka mah­dol­lis­taa toi­sen tai puo­lik­kaan lisä­kier­rok­sen pelaa­mi­sen pelipäivinä.

Kol­men väy­län Aca­de­my-kent­tä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den rau­hal­li­seen har­joit­te­luun kate­tun dri­ving ran­gen ja lähi­pe­lia­luei­den ohella.

http://www.korineumgolf.com/

Lennot

Len­not ovat Tur­kish Air­li­nes ‑len­to­yh­tiön reit­ti­len­to­ja Hel­sin­gis­tä Istan­bu­liin ja siel­tä Erca­niin Pohjois-Kyprokselle.

Tur­kish Air­li­nes on pal­kit­tu Euroo­pan par­haa­na len­to­yh­tiö­nä vuo­si­na 2011–2017.

Len­to­hin­taan sisäl­tyy kir­jat­ta­va mat­ka­ta­va­ra (23kg), käsi­mat­ka­ta­va­ra (8kg), bägin kul­je­tus len­nol­la (23kg) sekä ate­ria- ja juomatarjoilu.

Hin­ta 1160€ / hen­ki­lö / kah­den hen­gen huoneessa
Hin­ta 1300€ / hen­ki­lö / huo­ne yhdelle 

Lisämaksusta

 • Huo­ne par­vek­keel­la merel­le päin +86€ / huo­ne / 7 vrk
 • Deluxe 44 m² (mm. poreal­las) +105€ / huo­ne / 7 vrk
 • Eli­te 46 m² +100€ / huo­ne / 7 vrk
 • Eli­te 46 m² merel­le päin +160€ / huo­ne / 7 vrk
 • Delight 51 m² +180€ / huo­ne / 7 vrk
 • Junior Sui­te 67 m² (mm. poreal­las) +290€ / huo­ne / 7 vrk
 • Lisä green fee etu­kä­teen tilat­tu­na +60€
 • Kär­ry kier­rok­sel­le 5€, säh­kö­kär­ry 10€, gol­fau­to 28€ (mak­se­taan pai­kan päällä)

Mat­kaa isän­nöi­vät molem­pien klu­bien yhteys­hen­ki­löt; Hele­na Raja­la Kytä­jäl­tä ja Kari Kaup­pi­la Harjattulasta.

Mat­kal­la jär­jes­te­tään haluk­kail­le lep­poi­sia klu­bien väli­siä kiso­ja sekä muu­ta kivaa yhdessäoloa.

Läh­de mukaan mat­kal­le muka­vas­sa matkaseurassa!

Lisä­tie­dot:
Har­jat­tu­las­ta Kari Kaup­pi­la kkauppil62@gmail.com 0401635805
Kytä­jäl­tä Hele­na Raja­la helena.rajalat@gmail.com 040 5022 521

Lisä­tie­dot ja ilmoittautumiset
Mat­ka­toi­mis­to Golf­pas­si toimisto@golfpassi.fi tai 03 515 1007

Paik­ko­ja rajoi­te­tus­ti, ilmoit­tau­du heti!

Klu­bi­mat­ka Poh­jois Kyprok­sel­le 14.–21.3.2020 [A] (PDF)