Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttä on sulkeutunut kauden 2019 osalta

Kenttä on sulkeutunut kauden 2019 osalta

28.10.2019

Arvoi­sat osak­kaat, jäse­net ja yhteistyökumppanit,

Golf­kent­täm­me on sul­keu­tu­nut kau­den 2019 osal­ta. Läm­min kii­tos teil­le kai­kil­le kulu­nees­ta golf­kau­des­ta. Ran­ge on avoin­na tois­tai­sek­si, pal­lot itse­ke­ruu­na. Golf­kier­ros­ten mer­keis­sä tapaam­me jäl­leen ensi kevää­nä. Kaik­ki ken­tän tal­vi­kau­teen val­mis­ta­vat työt saa­tiin ajois­sa teh­tyä ja läh­tö­ti­lan­ne tule­vaan tal­veen on erin­omai­nen. Jos tal­vi nou­dat­te­lee vii­me vuo­sien leu­toa lin­jaa, olem­me huh­ti­kuun 2020 jäl­ki­puo­lis­kol­la jäl­leen kentällä.

Har­jat­tu­lan kausi 2019 oli koko­nai­suu­te­naan erin­omai­nen. Pelat­tu­ja kier­rok­sia ker­tyi lähes 24.000 kap­pa­let­ta. 30-vuo­tis juh­la­vuot­taan viet­tä­neen seu­ram­me jäsen­mää­rä jat­koi kas­vu­aan ja täl­lä het­kel­lä jäsen­re­kis­te­ris­säm­me on 1032 aktii­vis­ta jäsen­tä. Niin kent­täyh­tiöm­me, kuin seu­ram­me talous kehit­tyi suo­tui­saan suun­taan, joten täs­tä on hyvä jat­kaa koh­ti vuot­ta 2020.

Talviharjoittelu JN Areenalla

Tal­vi­har­joit­te­lu­kausi JN Aree­nal­la käyn­nis­tyy jou­lu­kuun alus­ta. Lar­rin ja Son­jan ohjaa­mat tee­ma­tun­nit jat­ku­vat vii­me­tal­vi­seen tapaan. Tal­vi­har­joit­te­lus­ta tie­do­tam­me vie­lä tar­kem­min erikseen.

Mahdollisuus ryhmäliikuntaan M&M Kuntotalon Koulukadun toimipisteessä

M&M Kun­to­ta­lo tar­jo­aa HGCC ry:n jäse­nil­le ohjat­tua ryh­mä­lii­kun­taa Kou­lu­ka­dun toi­mi­pis­tees­sään aina per­jan­tai­sin mar­ras­kuun alus­ta maa­lis­kuun 2020 lop­puun asti. Ensim­mäi­nen ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti on per­jan­tai­na 7.11. klo 17.30–18.30. Hin­ta koko tal­vi­kau­den (7.11.2019 — 27.3.2020) ryh­mä­lii­kun­nas­ta on 50 €/ osal­lis­tu­ja. Tie­dus­te­lut ja ilmoit­ta­tu­tu­mi­set juha.laukkanen@harjattula.fi tai puh. 040 7545 106. Olet­han ajois­sa liik­keel­la, sil­lä paik­ko­ja on rajoitetusti.

Toimisto palvelee talvella

Har­jat­tu­la Gol­fin toi­mis­to pal­vel­lee osak­kai­den ja jäsen­ten asiois­sa arki­sin klo 9–16 nume­rois­sa 040‑5877 038 tai 040‑7545 106 sekä säh­kö­pos­til­la office@harjattula.fi tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Erin­omais­ta syk­syn jat­koa ja tule­van tal­ven odotusta,

Har­jat­tu­la Golf Oy
HGCC ry.