Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttä avautuu la 27.4.2019

Kenttä avautuu la 27.4.2019

17.4.2019

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Tal­koot ja ken­tän avautuminen

Avaam­me Har­jat­tu­lan ken­tän lau­an­tai­na 27.4. kevät­tal­koil­la klo 10.00 ja ken­täl­le pää­see n. klo 12.00 alkaen. Tal­koo­väel­lä perin­tei­nen etua­jo-oikeus, muu­ten avaus­päi­vä­nä käy­tös­sä pal­lo­rän­ni (ei nor­maa­lia ajan­va­raus­ta). Nex­Golf-ajan­va­raus ava­taan lau­an­tai­na klo 12 ja ajan­va­rauk­sia voi teh­dä nor­maa­lis­ti sun­nun­tais­ta 28.4. eteen päin.

Tal­koi­siin kan­nat­taa varus­tau­tua jäl­leen omil­la väli­neil­le (leh­ti­ha­ra­va ja hanskat/rukkaset) ja luon­nol­li­ses­ti iloi­sel­la mie­lel­lä. Jär­jes­tä­jän väli­nei­tä löy­tyy kyl­lä, mut­ta että kai­kil­le riit­tää. Tal­koo­väel­le tar­jol­la keit­to­lou­nas ja “vir­vok­kei­ta”.

Ken­täs­tä

Kent­tä on tal­ven lumi- ja jää­olo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta erin­omai­ses­sa kun­nos­sa ja täs­tä on hyvä läh­teä liik­keel­le. Nyt kun tar­vit­ta­va läm­pö kas­vun käyn­nis­ty­mi­sel­le on vih­doin saa­pu­nut, otam­me sii­tä kai­ken hyö­dyn irti vie­lä muu­ta­mien päi­vien ajan. Pois­tam­me ensi vii­kol­la vihe­riöi­tä 3 viik­koa suo­jan­neet har­sot, jon­ka jäl­keen vihe­riöt har­ja­taan, lei­ka­taan sekä jyrä­tään. Vihe­riöt vie­lä lan­noi­te­taan ja ruis­ku­te­taan kah­teen ker­taan, jon­ka jäl­keen vain kupit ja liput pai­koil­leen. Tie­dos­sa siis usei­ta työ­vai­hei­ta vie­lä ennen H‑hetkeä.

Muis­tu­tan jäl­leen lyön­ti- ja pal­lon alas­tu­lo­jäl­kien kor­jauk­ses­ta näin kau­den aluk­si. Näi­hin eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta, niin golf­kausi 2019 start­taa koh­ti kesää hyvis­tä asemista.

Mak­sut ja Cad­die­mas­te­rin toi­mis­ton aukiolo

Jäsen- ja vas­ti­ke­mak­su­jen tulee olla kun­nos­sa ennen ken­täl­le menoa. Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee gol­f­asiois­sa lau­an­tais­ta 27.4. alkaen klo 8–20. Cad­die­mas­te­ril­ta saat­te kui­tat­tua golf­kau­teen liit­ty­vät mate­ri­aa­lit, pelioi­keus­tar­rat, pal­lo­kor­tit jne. Puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi

HGCC ry:n jäsen­mak­su­las­ku­tus teh­tiin tänä vuon­na säh­köi­se­nä las­ku­tuk­se­na, jos­ta on tul­lut ilmoi­tus myös jäsen­tem­me säh­kö­pos­tei­hin edel­lyt­täen, että säh­kö­pos­tio­soi­te on ajan tasal­la. Jäsen­mak­su­las­ku löy­tyy jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta jäsen­si­vul­ta. Jos mak­su on vie­lä auki, voi asian käy­dä tar­kis­ta­mas­sa kir­jau­tu­mal­la Nex­Gol­fiiin seu­raa­vas­ta lin­kis­tä https://hgcc.nexgolf.fi omal­la jäsen­nu­me­rol­la sekä salasanalla.

Ran­ge­har­joit­te­lu

Ran­gen pal­lo­ko­neet lai­tam­me pääl­le huo­men­na tors­tai­na 18.4. Pal­lo­ja saa vii­me vuo­ti­seen tapaan pal­lo­kor­til­la, pole­til­la sekä Cal­lock-jär­jes­tel­män ansios­ta myös puhe­li­mel­la. Pal­lo­jen koneel­li­nen keruu aloi­te­taan myös.

Kai­kil­le hyvää pää­siäis­tä sekä erin­omais­ta pian alka­vaa golf­kaut­ta 2019!