Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golfin uusi kenttämestari

Harjattula Golfin uusi kenttämestari

5.12.2019

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me osak­kaat ja jäsenet,

Har­jat­tu­la Golf on saa­nut uuden kent­tä­mes­ta­rin. Olem­me tänään alle­kir­joit­ta­neet työ­so­pi­muk­set ja uuden kent­tä­mes­ta­rim­me nimi on Juho Sil­lan­ta­ka. Hän siir­tyy Har­jat­tu­laan St. Lau­rence Gol­fis­ta Loh­jal­ta. Sil­lan­ta­ka on val­mis­tu­nut golf­kent­tä­mes­ta­rik­si Hämeen ammat­ti-ins­ti­tuu­tis­ta vuon­na 2016 ja hänel­lä on alan työ­ko­ke­mus­ta aina vuo­des­ta 2003. Sil­lan­ta­ka on 34-vuo­tias ja hänen per­hee­seen­sä kuu­lu­vat vai­mo ja kak­si tytär­tä. Sil­lan­ta­ka on pal­kit­tu kan­sal­li­sel­la Green­kee­per of the year 2018 ‑pal­kin­nol­la kevääl­lä 2019.

Toi­vo­tam­me Juhon läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si Har­jat­tu­laan. Liit­tee­nä ole­vas­sa kuvas­sa 14 vuot­ta Har­jat­tu­las­sa toi­mi­nut ja nyt väis­ty­vä kent­tä­mes­ta­ri Jani Hjer­pe luo­vut­taa “ken­tän avai­met” työn­sä jat­ka­jal­le. Juho Sil­lan­ta­ka aloit­taa kent­tä­mes­ta­ri­na viral­li­ses­ti 15. tam­mi­kuu­ta 2020.

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää toivottaen,
Har­jat­tu­la Golf Oy

Kenttamestarit 583x909