Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf & Country Club ry:n vuosikokous 19.3.2019

Harjattula Golf & Country Club ry:n vuosikokous 19.3.2019

12.3.2019

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen vuo­si­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 19. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2019 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

Sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja vuo­si­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on kai­kil­la yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2018 jäsenmaksunsa.

Kokous­asia­kir­jat ovat tämän pos­tin liitteenä.

Ter­ve­tu­loa!
HGCC ry.
Hallitus

Esi­tys­lis­ta
Tilin­pää­tös 2018
Talous­ar­vio 2019
Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2019