Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Haemme kenttämestaria Harjattula Golfiin

Haemme kenttämestaria Harjattula Golfiin

11.10.2019

Nykyi­sen kent­tä­mes­ta­rim­me siir­tyes­sä uusiin haas­tei­siin haem­me jouk­koom­me koke­nut­ta ken­tän­hoi­don ammat­ti­lais­ta vas­taa­maan kent­täm­me hoi­dos­ta, hoi­to­hen­ki­lö­kun­nas­ta sekä kehit­tä­mi­ses­tä yhdes­sä joh­don kanssa.

Har­jat­tu­la Golf on Turus­sa Kaks­ker­ran saa­rel­la sijait­se­va 18-rei­käi­nen golf­kent­tä jol­la on aktii­vi­ses­ti gol­fia har­ras­ta­va osa­kas- ja jäsen­kun­ta, posi­tii­vi­nen yhdes­sä teke­mi­sen hen­ki sekä 30 vuo­den perinteet.

Jos olet hake­mam­me hen­ki­lö, arvostamme

 • Hyviä kom­mu­ni­kaa­tio- ja vuorovaikutustaitoja
 • Suun­ni­tel­mal­li­suut­ta
 • Vas­tuul­li­suut­ta
 • Alan kou­lu­tus­ta ja työkokemusta
 • Gol­fin harrastajataustaa

Teh­tä­vii­si kuuluvat

 • Ken­tän­hoi­don suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta vas­taa­mi­nen yhdes­sä joh­don kanssa
 • Kent­tä­hen­ki­lö­kun­nan esi­mie­he­nä toi­mi­mi­nen, rek­ry­toin­ti, kou­lu­tus ja valvonta
 • Kent­tä­ko­nei­den huol­los­ta ja kor­jauk­sis­ta vastaaminen

Tar­joam­me sinulle

 • Ren­non työym­pä­ris­tön sekä koke­neen henkilökunnan
 • Vah­van taus­taor­ga­ni­saa­tion ja talou­del­li­ses­ti vakaan kenttäyhtiön
 • Erin­omai­ses­sa kun­nos­sa ole­van golfkentän
 • Mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa kent­täm­me kehi­tys­työ­hön nyt ja tulevaisuudessa
 • Vaki­tui­sen työ­so­pi­muk­sen alkaen 1.2.2020

Hake­muk­set ja palk­ka­toi­vo­muk­set 1.11.2019 men­nes­sä osoit­tee­seen juha.laukkanen@harjattula.fi

Lisä­tie­dot ja tie­dus­te­lut: toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen, puh. 040 754 5106.