Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfin sääntöilta 1.4.2019

Golfin sääntöilta 1.4.2019

26.3.2019

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Jär­jes­täm­me vii­kon pääs­tä maa­nan­tai­na 1.4.2019 (tämä ei ole april­li­pi­la :-)) sään­töil­lan Paa­si­ki­vio­pis­ton audi­to­rios­sa Har­jat­tu­las­sa. Sään­töil­ta alkaa klo 18.00.

Gol­fin kes­kei­siä sään­tö­jä uudis­tet­tiin kau­del­le 2019 ja ne tuli­vat voi­maan vuo­den alus­ta. Sään­tö­uu­dis­tus oli mer­kit­tä­vin 30 vuo­teen ja muu­ta­ma hyvin­kin usein golf­kier­rok­sen aika­na tois­tu­va sään­tö­ti­lan­ne muuttui.

Sään­töil­tam­me asian­tun­ti­joi­na toi­mi­vat Har­jat­tu­la Gol­fin omat Pro:t Lar­ri Ver­mo­la ja Son­ja Kal­lio. Käym­me läpi sään­tö­jen kes­kei­sim­mät muu­tok­set ja Lar­ri & Son­ja vas­tai­le­vat sen jäl­keen mah­dol­li­siin sääntökysymyksiin.

Ilmoit­ta­tu­mi­nen sään­töil­taan omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la kil­pai­lu- / tapah­tu­mail­moit­tau­tu­mi­sen kautta.

Tämän pos­tin liit­tees­tä pää­set tutus­tu­maan sään­tö­muu­tok­siin  jo ennakkoon.

Ter­ve­tu­loa sääntöiltaan!

HGCC ry.

Sään­tö­muu­tok­set — pikao­pas 2019