Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfiin tutustumisilta naisille 5.6.2019

Golfiin tutustumisilta naisille 5.6.2019

23.5.2019

Harjattula kutsuu naisia tutustumisiltaan! Vielä muutama paikka vapaana.

Kai­ke­ni­käi­set nai­set ovat ter­ve­tul­lei­ta Kaks­ker­taan kes­ki­viik­ko­na 5.6.2019 tutus­tu­maan gol­fiin. Mikä­li sinul­la on perhe‑, tut­ta­va­pii­ris­sä tai työyh­tei­sös­sä gol­fis­ta kiin­nos­tu­nei­ta nai­sia, niin voit vin­ka­ta tilai­suu­des­ta heil­le. Tapah­tu­maa on mark­ki­noi­tu kevääl­lä ilmes­ty­nees­sä Mai­nin­ki ‑leh­des­sä ja ilmoit­tau­tu­nei­ta on tul­lut todel­la pal­jon. Muu­ta­ma nai­nen mah­tuu sil­ti vie­lä mukaan.

Illan aika­na saat tun­tu­maa sii­hen, mil­lai­nen har­ras­tus golf on. Aikai­sem­paa koke­mus­ta gol­fis­ta ei siis tar­vit­se olla. Olet ehkä kuul­lut, että golf on kou­kut­ta­va laji – se on tot­ta. Mikä­li innos­tut, seu­rauk­se­na voi olla pal­jon lii­kun­taa rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa, uusia ystä­viä ja parem­pi kunto!

Illan ohjel­ma:
klo 17.00 — Tutus­tu­mi­nen gol­fiin har­joi­tusa­lueil­la, lyön­tien kokei­lua ja opetusta.
klo 18.00 — Gol­fia ken­täl­lä muka­vas­sa poru­kas­sa nais­jä­sen­tem­me opas­tuk­ses­sa. Halu­tes­sa­si voit kokeil­la golflyön­te­jä myös ken­täl­lä. Pelaam­me yhdes­sä kol­me väylää.
klo 19.00 — Pelin jäl­keen kokoon­num­me klu­bil­le ilta­pa­lal­le. Kuu­let lisää gol­fis­ta, lajin aloit­ta­mi­ses­ta ja voit kysel­lä lisää.

Hin­ta 10 € / tutustuja 
sisäl­tää ilta­pa­lan klubilla

Ilmoit­tau­tu­mi­set ja tie­dus­te­lut 31.5.2019 men­nes­sä hgcc.naiset@gmail.com