Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golf- ja hyvinvointiviikko

Golf- ja hyvinvointiviikko

21.4.2019

Tie­sit­kö, että täl­lä vii­kol­la on vie­tet­ty ensim­mäis­tä ker­taa kan­sain­vä­lis­tä ”Golf and Health” –viik­koa?

Vii­kon tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä tie­tout­ta gol­fin ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta ja sen hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä teki­jöis­tä. Viik­ko on jaet­tu eri­lai­siin hyvin­voin­nin tee­moi­hin, joi­hin gol­fin pelaa­mi­sel­la voi vai­kut­taa. Nämä tee­mat ovat ter­veys­lii­kun­ta, hen­ki­nen hyvin­voin­ti, vam­mais­golf, golf sovel­tuu kai­kil­le sekä seu­ra­toi­min­ta hyvin­voin­nin näkökulmasta.

Tie­sit­kö, että golf­kier­rok­sen aika­na voi kulut­taa yli tuhat kilo­ka­lo­ria. Lisäk­si gol­fin pelaa­mi­nen ennal­taeh­käi­see monia sai­rauk­sia, kuten veren­kier­toe­li­mis­tön sai­rauk­sia sekä kak­kos­tyy­pin dia­be­tes­ta. Golf on oiva kei­no vaik­ka­pa pudot­taa pai­noa upeis­sa mai­se­mis­sa ja muka­vien peli­ka­ve­rei­den avulla!

Tie­sit­kö, että golf voi vähen­tää masen­nus­ta ja ahdis­tus­ta sekä paran­taa itse­tun­toa? Ken­täl­lä mai­se­mat ovat levol­li­sia, aja­tuk­set pysy­vät pelis­sä sekä seu­raa on aina tar­jol­la. Meil­lä Har­jat­tu­las­sa on help­po löy­tää uusia peli- ja tree­ni­ka­ve­rei­ta, sil­lä seu­ra­toi­min­ta on erit­täin aktii­vis­ta ja monipuolista.

Tie­sit­kö, että myös ala­raa­ja­hal­vaan­tu­nut voi pela­ta gol­fia? Para­gol­fer-lait­teen avul­la gol­fia pys­tyy pelaa­maan lähes kuka tahan­sa vam­mas­ta riip­pu­mat­ta. Vii­me vuon­na Har­jat­tu­las­sa jär­jes­tet­ty vam­mais­ten golf­ker­ho oli niin suo­sit­tu, että sitä jat­ke­taan myös tule­va­na kesänä.

Tie­sit­kö, että green car­din suo­rit­ta­mi­seen ja gol­fin pelaa­mi­seen ei ole ikä­ra­jaa? Golf on mitä mai­nioin koko per­heen har­ras­tus, sil­lä ken­täl­lä voi viet­tää yhteis­tä aikaa ikään kat­so­mat­ta. Ken­täl­lä on myös help­po tutus­tua uusiin ihmi­siin ja jopa muo­dos­taa amma­til­li­ses­ti kiin­nos­ta­via kon­tak­te­ja. Har­jat­tu­las­sa tes­tat­tiin vii­me kesä­nä ensim­mäis­tä ker­taa per­he­gol­fia, ja se osoit­tau­tui erit­täin suo­si­tuk­si. Per­he­golf saa jat­koa myös tänä kesänä!

Tie­sit­kö, että golf­seu­ra voi omil­la valin­noil­laan edis­tää jäsen­ten­sä hyvin­voin­tia? Seu­ras­sam­me ollaan kiin­nos­tu­nei­ta jäse­nis­tön hyvin­voin­nis­ta ja yhtei­söl­li­syy­des­tä, min­kä vuok­si jäse­nil­le tar­jo­taan mer­kit­tä­viä etu­ja, jot­ka lisää­vät hyvin­voin­tia. Erin­omai­ses­sa kun­nos­sa ole­val­le ken­täl­le pää­see pelaa­maan vaik­ka joka päi­vä, sekä val­men­nus­ta on tar­jol­la kai­kil­le haluk­kail­le. Lisäk­si klu­bi­ra­vin­to­las­sa tar­joil­laan päi­vit­täin ter­veel­lis­tä ja her­kul­lis­ta ruo­kaa. Vaih­te­le­va maas­to ken­täl­lä tar­jo­aa hou­kut­te­le­van mah­dol­li­suu­den vii­koit­tai­sen perus­kun­to­lii­kun­nan suo­rit­ta­mi­sel­le, kun taas tree­neis­sä viih­dy­tään, kehi­ty­tään ja ystävystytään.

Son­ja Kal­lio & Lar­ri Vermola