Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Club4ladies Archipelagiassa 24.8.2019

Club4ladies Archipelagiassa 24.8.2019

16.7.2019

Alas­ta­ron, Arc­hi­pe­la­gian, Loi­mi­joen ja Har­jat­tu­lan nais­toi­mi­kun­nat lyöt­täy­tyi­vät yhteen ja jär­jes­tä­vät kesäl­lä nel­jä yhteis­tä kisaa, kaik­ki eri ken­til­lä. Tapah­tu­mat on tar­koi­tet­tu kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ko. seu­ro­jen nais­jä­se­nil­le tasoi­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Nyt roh­keas­ti pelaa­maan tutus­sa seu­ras­sa vie­rail­le ken­til­le ja vie­lä­pä edullisesti.

Läh­döt: klo 10.00 alkaen
Peli­muo­to: Pis­te­bo­gey: best­ball & scramble
Kisa nos­tat­taa jouk­kue­hen­keä ja tutus­tut­taa eri klubien
nais­pe­laa­jiin. Kuhun­kin jouk­ku­ee­seen pyri­tään saamaan
pelaa­ja kus­ta­kin seu­ras­ta. Kol­me paras­ta joukkuetta
palkitaan.
Kisan kul­ku / pelin säännöt:
Peli­muo­to jouk­ku­eel­la on pis­te­bo­gey: 9 rei­kää bestball
ja sen jäl­keen 9 rei­kää scramble, mut­ta siten, että jokaisella
jouk­ku­eel­la on yksi joke­ri­väy­lä (vali­taan ennen ko. väylän
avaus­lyön­te­jä), jol­ta jouk­kue saa tuplapisteet.
Tasoi­tus­ra­ja: Pelaa­maan saa tul­la mil­lä tasoi­tuk­sel­la vaan.
Tasoi­tuk­set las­ke­taan max hcp 36 ja jouk­ku­een yhteen­las­ke­tuis­ta slo­peis­ta 25%.
Kisa­mak­su: Vie­ras­pe­laa­jat 30 €, ArGC:n jäse­net, joil­la on
pelioi­keus 10 €, ei sisäl­lä lou­nas­ta. Kil­pai­lu­kut­su

Ilmoit­tau­tu­mi­set 22.8. klo 12.00 men­nes­sä SUORAAN Arc­hi­pe­la­gian cad­die­mas­te­ril­le:
P 050 45 25 300 tai caddiemaster@argc.fi
Osoi­te: Fin­by­vä­gen 87, Parainen