Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelua ja ryhmäliikuntaa

Talviharjoittelua ja ryhmäliikuntaa

15.11.2018

HGCC:n tal­vi­har­joit­te­lu Jark­ko Nieminen-Areenalla

Jäse­nis­töm­me golf-tal­vit­ree­nit käyn­nis­ty­vät JN-Aree­nal­la Impi­vaa­ras­sa la 24.11. ja su 25.11. seu­raa­vas­ti:

Yleis­vuo­rol­la harjoittelu

Seu­ran yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lem­me aina lau­an­tai­sin klo 10.00–12.00. Ilmoit­tau­tu­mi­nen JN-Aree­nan kah­vios­sa jos­ta opas­tus suo­ri­tus­pai­kal­le. Käy­tös­sä on 12–15 lyön­ti­paik­kaa sekä lähi­pe­lia­lue. Seu­ran yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lu on jäse­nil­lem­me mak­su­ton­ta ja jat­kuu JN-Aree­nal­la aina maa­lis­kuun 2019 lop­puun saakka.

Ohjat­tu harjoittelu
Kokei­lim­me koko jäse­nis­töl­lem­me suun­nat­tua ohjat­tua val­men­nus­toi­min­taa vii­me kesä­nä, hyväl­lä menes­tyk­sel­lä. Saa­dun palaut­teen kan­nus­ta­mi­na haluam­me nyt tes­ta­ta ”pilot­ti­han­ket­tam­me” myös alka­van tal­vi­kau­den. Seu­ram­me sopi­mus-Pro:t Lar­ri Ver­mo­la ja Son­ja Kal­lio tar­joa­vat ohjat­tua val­men­nus­ta aina sun­nun­tai­sin 25.11. alkaen. Ohja­tut tun­nit jat­ku­vat alus­ta­vas­ti aina maa­lis­kuun 2019 lop­puun saakka.

Sun­nun­tain valmennusryhmät:
Klo 12–13 Mie­het (Lar­ri)
Klo 16–17 Nai­set (Son­ja)
Klo 17–18 Senio­rit (Son­ja)

Ohja­tuil­le tun­neil­le ilmoit­tau­du­taan omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la https://hgcc.nexgolf.fi Ohja­tut har­joi­tuk­set ovat vii­me­ke­säi­seen tapaan seu­ram­me jäse­nil­le maksuttomia.

Mah­dol­li­suus ryh­mä­lii­kun­taan M&M Kun­to­ta­lon Kou­lu­ka­dun toimipisteessä

M&M Kun­to­ta­lo tar­jo­aa HGCC ry:n jäse­nil­le ohjat­tua ryh­mä­lii­kun­taa Kou­lu­ka­dun toi­mi­pis­tees­sään aina per­jan­tai­sin, mar­ras­kuus­ta maa­lis­kuun 2019 lop­puun. Ensim­mäi­nen ryh­mä­lii­kun­ta­tun­ti on jo per­jan­tai­na 16.11. klo 18.45–19.45. Jat­kam­me em. aika­tau­lul­la aina 30.11. asti, jon­ka jäl­keen ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nin kel­lon­ai­ka vaih­tuu klo 17.30–18.30.

Oma­vas­tuu koko tal­vi­kau­den (16.11.2018 — 29.3.2018) ryh­mä­lii­kun­nas­ta on 50 €/ osal­lis­tu­ja. Tie­dus­te­lut ja ilmoit­tau­tu­mi­set juha.laukkanen@harjattula.fi tai puh. 040 754 5106.

Ter­ve­tu­loa mukaan tal­vi­har­joit­te­le­maan sekä ryhmäliikuntaan!

HGCC ry.