Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Mailojen testaus TrackMan 4 -tutkalaitteella

Mailojen testaus TrackMan 4 -tutkalaitteella

Pää­set tes­taa­maan mai­lo­je­si sopi­vuu­den uusim­mal­la Track­Man 4 -tut­ka­lait­teel­la. Track­Ma­nia käy­te­tään lyön­ti­tek­nii­kan paran­ta­mi­ses­sa, joka toi­mii svin­gin lisäk­si myös wed­ge-lyön­neis­sä, chi­peis­sä ja putis­sa. Kai­ken­ta­soi­set pelaa­jat saa­vat välit­tö­mäs­ti palaut­teen Track­Man arvois­ta. Oppi­mi­nen nopeu­tuu hyvän ja tar­kan palaut­teen ansios­ta. Saat lisää var­muut­ta kaik­kiin lyön­tei­hin ja saat paran­net­tua myös put­tia, jol­loin lyhyet putit uppoa­vat parem­min ja pit­kät putit mene­vät lähel­le rei­kää.

Lue lisää Track­Man Golf -sivul­ta.

Pää­set varaa­maan ajan sivul­la https://www.tpga.fi/ajanvaraus-hgcc-ja-jna/

PGA Pro Kari Bak­ker
Puh. 0400–227246
karibakkergolf@gmail.com

Share This