Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kokouskutsu HGCC ry:n kevätkokous

Kokouskutsu HGCC ry:n kevätkokous

18.4.2018

KOKOUSKUTSU

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen kevät­ko­kous, pide­tään kes­ki­viik­ko­na 25. huh­ti­kuu­ta 2018 alkaen klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960, Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

  1. Sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja kevät­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.
  2. Hal­li­tuk­sen esi­tys yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 10 § ja 11 § muut­ta­mi­ses­ta siten, että yhdis­tys siir­tyy yhden var­si­nai­sen vuo­si­ko­kouk­sen malliin.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet jäsen­mak­sun­sa kokous­päi­vä­mää­rään mennessä.

Kokous­asia­kir­jat avau­tu­vat alla ole­vis­ta linkeistä.

HGCC ry tilin­pää­tös 2017

Tilin­tar­kas­tus­ker­to­mus

Sään­tö­uu­dis­tus 2018

Ter­ve­tu­loa

HGCC ry. hallitus