Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentän valmistautuminen tulevaan talveen

Kentän valmistautuminen tulevaan talveen

25.9.2018

Aloi­tam­me ken­tän tal­veen val­mis­ta­vat syys­työt vii­kon 40 alus­ta (ma 1.10.). Ete­nem­me jär­jes­tyk­ses­sä lyön­ti­pai­kat, väy­lät ja vihe­riöt. Kaik­ki tal­veen val­mis­ta­vat hoi­to­työt pyri­tään saa­maan val­miik­si loka­kuun aikana.
Peli­pin­nat rei ite­tään, hol­ki­te­taan yli­mää­räi­sen kui­dun pois­ta­mi­sek­si sekä lopuk­si levi­te­tään ker­ros maan­pa­ran­nus­hiek­kaa. Vihe­riöt käsi­tel­lään vii­mei­si­nä joten hyvä put­ti­tun­tu­ma pyri­tään säi­lyt­tä­mään aina loka­kuun lop­pu­puo­lel­le saak­ka. Syys­töi­den ete­ne­mi­seen liit­tyy toki sää­ris­kiä joten oikeu­det aika­tu­lu­muu­tok­siin pide­tään. Kent­tä pyri­tään säi­den niin sal­lies­sa pitä­mään auki aina loka­kuun lop­puun saakka.
Muis­tu­tus lyön­ti- ja als­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­ses­ta sekä pelaa­mi­ses­ta yöpak­kas­ten jäl­keen.
Kent­täm­me on erin­omai­ses­sa peli­kun­nos­sa joten pide­tään täs­tä yhdes­sä huo­li. Kas­vi­tau­dit läh­te­vät hel­pos­ti leviä­mään mm. kor­jaa­mat­to­mis­ta lyön­ti- ja als­tu­lo­jäl­jis­tä. Kiin­ni­te­tään näi­hin nyt eri­tyis­tä huo­mio­ta. Pie­nel­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la vai­nan­näöl­lä ja panok­sel­la var­mis­tam­me hyvät läh­tö­koh­dat kau­teen 2019.
Yöpak­kas­ten jäl­keen kuu­rai­sel­la ken­täl­lä pelaa­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty. Kan­nat­taa siis tark­kail­la läm­pö­mit­ta­ria. Jos ilman läm­pö­ti­la on asteen pari plus­san puo­lel­la aurin­gon nous­tes­sa, menee kent­tä aurin­koi­si­na aamui­na kuu­raan ja pelaa­maan pääs­tään vas­ta sula­mi­sen jäl­keen. Tämä voi pahim­mil­laan siir­tää varat­tu­ja läh­tö­ai­ko­ja jopa tun­neil­la eteen päin.
Ken­tän tilan­teen voi tar­kis­taa cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­tam­me joka pal­ve­lee klo 9–18 Puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi
Erin­omai­sia syys-golf-kierroksia!
Jani Hjer­pe
kent­tä­mes­ta­ri