Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Junioreiden talviharjoittelu

Junioreiden talviharjoittelu

19.11.2018

Tal­vit­ree­nit seu­ram­me junio­reil­le alka­vat su 25.11. Meil­lä on kol­me ryh­mää, Let’s Go(lf)-Acti­ve- ja tyt­tö­ryh­mä, joi­den har­joi­tuk­set ovat aina sun­nun­tai­sin alkaen klo 13, 14 ja 15. 

Aktii­vi­har­ras­ta­ja­ryh­mäl­lä on myös har­joi­tuk­sia lyöntianalysaattorissa/simulaattorissa ja oheis­la­ji­har­joit­tei­ta. Alkeis­ryh­mis­sä on mah­dol­li­suus suo­rit­taa green card heti ken­tän aue­tes­sa keväällä. 

Ohei­sis­sa tie­dos­tois­sa ovat lisä­tie­dot kus­ta­kin ryh­mäs­tä. Ter­ve­tu­loa mukaan. Vies­tiä voi lähet­tää edel­leen myös tule­vil­le jäsenille! 

Ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot ja lisä­tie­to­ja löy­tyy tie­dos­tois­ta tai voit­te lait­taa säh­kö­pos­tia Lar­ril­le,larri.vermola@gmail.com ja Son­jal­le sonja.kallio@skgolf.fi 

Näh­dään hal­lil­la ja treeneissä!

Val­men­nus­po­ru­kan puolesta, 

Lar­ri Vermola

Puh. 050 364 4050
Son­ja Kallio
Puh. 040 849 6760