Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.3.2017

Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.3.2017

11.3.2017

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan yli­mää­räi­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka pide­tään tors­tai­na 16. maa­lis­kuu­ta 2017 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa osoit­tees­sa: Har­jat­tu­lan­tie 80, Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään ja pää­te­tään seu­raa­va asia:

a) Hal­li­tus esit­tää yli­mää­räi­sel­le yhtiö­ko­kouk­sel­le, että yhtiö hank­kii voi­ton­ja­koon käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la varoil­la suun­na­tus­ti Kaks­ker­ta Golf Oy nimi­sel­tä yhtiöl­tä 69 kpl omaa osa­ket­taan yhden euron (1 €) kap­pa­le­hin­taan sekä tekee samal­la pää­tök­sen kyseis­ten osak­kei­den sekä nii­hin liit­ty­vien pelioi­keuk­sien mitä­töi­mi­ses­tä. Hal­li­tus esit­tää, että yhtiön hal­li­tus val­tuu­te­taan hoi­ta­maan osa­ke­kau­pan käy­tän­nön­jär­jes­te­ly Kaks­ker­ta Golf Oy:n kanssa.

b) Omia osak­kei­ta voi­daan hank­kia mitä­töi­tä­väk­si yhtiön hal­lit­se­mal­la golf­ken­täl­lä käy­tet­tä­vis­sä ole­vien yhtiön osak­kee­seen perus­tu­vien pelioi­keuk­sien mää­rään supis­ta­mi­sek­si ja mui­den yhtiön osak­kei­siin perus­tu­vien pelioi­keuk­sien käy­tet­tä­vyy­den parantamiseksi.

c) Osak­kei­den han­kin­ta alen­taa yhtiön jako­kel­pois­ta vapaa­ta omaa pääomaa.

d) Val­tuu­tus on voi­mas­sa 31.5.2017 saakka.

e) Han­kin­nas­ta mene­väs­tä varain­siir­to­ve­ros­ta vas­taa yhtiö.

f) Muis­ta osak­kei­den hank­ki­mi­seen liit­ty­vis­tä sei­kois­ta päät­tää yhtiön hallitus.

g) Suun­na­tus­ti han­kit­ta­vat osak­keet ovat osa­ke­nu­me­roil­taan seu­raa­vat: 28, 29, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 171, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 774, 775, 779, 781, 782, 797 ja 1089.

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Yhtiö­ko­kouk­seen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki osak­kee­no­mis­ta­jat, jot­ka on mer­kit­ty osak­keen omis­ta­jik­si yhtiön osa­kas­luet­te­loon kokous­päi­vään men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi käyt­tää äänioi­keut­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai asia­mie­hen välityksellä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa kokous­ti­lan ovel­la klo 17:30. Mah­dol­li­set val­ta­kir­jat esi­te­tään ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Turus­sa 8. maa­lis­kuu­ta 2017
Har­jat­tu­la Golf Oy
Hallitus