Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhteistyötä Hirvensalo Golfin kanssa

Yhteistyötä Hirvensalo Golfin kanssa

3.5.2017

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ja Hir­ven­sa­lon Golf ovat sopi­neet “saar­ten pelaa­ja­pol­kua” edis­tä­väs­tä yhteis­työs­tä. Hir­ven­sa­lon Gol­fil­le tar­jou­tuu uusi mah­dol­li­suus tar­jo­ta asiak­kail­leen kana­vaa hakeu­tua “ison” ken­tän tar­joa­mien har­ras­tus- ja peli­mah­dol­li­suuk­sien pariin ja vas­taa­vas­ti Har­jat­tu­la Gol­fin jäse­nis­töl­le ja osa­kas­kun­nal­le on tar­jol­la har­joit­te­lu- ja peli­mah­dol­li­suus vain lyhyen drai­vin pääs­sä Turun keskustasta.

Molem­mat sopi­muk­sen osa­puo­let totea­vat, että nyt sol­mit­tu yhteis­työ­mal­li vah­vis­taa tämän hie­non lajin ase­maa Turun Ete­lä-puo­lei­sil­la saa­ril­la ja on luon­nol­li­nen jat­ku­mo molem­pien yhtei­söi­den toi­min­nan tehostamiseksi.

Liit­tee­nä on Hir­ven­sa­lon Gol­fin meil­le Har­jat­tu­la­lai­sil­le rää­tä­löi­mä koko kesän kes­tä­vä tar­jous sekä kut­su tul­la tutus­tu­maan Hir­ven­sa­lon Gol­fin avoi­mien ovien päi­viin jot­ka jär­jes­te­tään tule­van vii­kon­lop­pu­na la-su 6.–7.5.2017.

Golf­ter­vei­sin,

Hir­ven­sa­lo Golf
HGCC ry
Har­jat­tu­la Golf Oy

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2017/05/hirvensalo-golf-harjattula-golf-yhteistyo.pdf