Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioreiden kevätkurssit

Senioreiden kevätkurssit

24.1.2017

Pro Mika tar­jo­aa senio­rei­den golfkurssia:

Kurs­si tors­tai­sin 02.03–23.03.2017 klo 15–16. Kun kurs­si tulee täy­teen (15 gol­fa­ria) ote­taan varauk­sia klo 16–17 kurssille.

Hin­ta per pelaa­ja 80 euroa sisäl­täen nel­jä tree­ni­ker­taa, hal­li­vuo­kran, lyön­ti­pai­kan, pallot.

Ilmoit­ta­tu­mi­set suo­raan PGA Pro Mikaan 28.02. men­nes­sä, puh 0400–783 037, mika@mmgolf.fi

- — - — - — - — - — - — - — - –

Pro Kari tar­jo­aa senio­reil­le golfkursseja 

kat­so:  http://www.tourplayersgolfacademy.fi/layers Golf Academy

Tree­ni­ryh­mät käyn­nis­tyy tammikuusta:

Pien­ryh­mä tree­nit 3–4 hen­ki­lön ryhmissä:
Hin­ta: 25€ + 5€ hal­li­mak­su / hlö. / 1 tunti

Tree­ni­ryh­miin voi ilmoit­tau­tua säh­kö­pos­til­la, teks­ti­vies­til­lä, soit­ta­mal­la tai WhatsApp:lla. Tree­nia­jat ovat yksit­täi­siä har­joi­tuk­sia, joten voit ilmoit­tau­tua useam­paan vii­kon aika­na. Voit muo­dos­taa myös oman kiin­teän ryh­män, niin käyn­nis­te­tään harjoitukset.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: karibakkergolf@gmail.com tai puh. 0400–227246

Seu­raa uusia treeniaikoja:

http://www.tourplayersgolfacademy.fi/layers Golf Academy

ota yhteyt­tä: Kari Bak­ker
puh. 0400 227 246

KariBakkerGolf@gmail.com